fbpx

Kötelező biztosítás

KGFB

A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás a biztosított által a szerződésben megjelölt gépjármű üzemeltetésével mások vagyonában okozott károkra és személyi sérülések esetére nyújt fedezetet.

Tudnivalók

Amennyiben 2010. január 1. előtt kötött kötelező gépjármű-felelősségbiztosítást, abban az esettben Ön naptári évfordulós szerződéssel rendelkezik, melynek fordulónapja december 31. Érdemes ellenőriznie, hogy jelenlegi szerződése szerint valóban december 31.-e az évfordulója.
Mire kell figyelnem a kgfb-szerződésemmel kapcsolatosan? Amennyiben az Ön szerződésének most van az évfordulója, tekintse át útmutatónkat!

Tarifák - Meghirdetett Díjak

Mikor hirdeti meg a biztosító az új tarifákat?

2013. január 1-jétől a biztosítók az év során bármikor hirdethetnek kgfb-díjtarifát. Az új díjtarifa legkorábban a meghirdetést követő 60. nap utáni napon léphet hatályba. Az új tarifáról a biztosítónak a biztosítási évfordulója előtt 50 nappal kötelező írásban tájékoztatnia Önt.

Ne feledje! Amennyiben nem kap határidőn belül névre szóló írásos értesítést (e-mail is lehet, ha a szerződésben így állapodtak meg a biztosítóval), mindenképpen egyeztessen biztosítójával a várható díjakról!

Ezen kívül tekintse át az MNB honlapján a biztosítók tarifáit és hasonlítsa össze azokat!

Mikor hirdeti meg a biztosító az új tarifákat?

2013. január 1-jétől a biztosítók az év során bármikor hirdethetnek kgfb-díjtarifát. Az új díjtarifa legkorábban a meghirdetést követő 60. nap utáni napon léphet hatályba. Az új tarifáról a biztosítónak a biztosítási évfordulója előtt 50 nappal kötelező írásban tájékoztatnia Önt.

Ne feledje! Amennyiben nem kap határidőn belül névre szóló írásos értesítést (e-mail is lehet, ha a szerződésben így állapodtak meg a biztosítóval), mindenképpen egyeztessen biztosítójával a várható díjakról!

Hol értesülhet az aktuális tarifákról?

 • Ügyfélszolgálati irodáinkban
 • Díjmentes online kalkulátorunk segítségével
 • Az egyes biztosítók weboldalán
 • A MABISZ honlapján.
 • Az MNB honlapján – vita esetén ez az irányadó.

 

Szerződésmódosítás

Mikor módosíthatom a szerződésemet?

Naptári évforduló esetén november 2. és december 31. között, a gépjármű üzembentartójaként a biztosítók által meghirdetett díjtarifák alapján tehet ajánlatot az új (adott esetben a jelenlegi) biztosítónál, a kockázatviselés kezdete a következő naptári év január 1. Ezt megelőzően tett ajánlatot év végi évfordulós szerződésre a biztosító nem fogadhat be.

Hogyan módosíthatom a szerződésemet?

Választhatja a biztosító ajánlati formanyomtatványát, vagy a biztosító, biztosításközvetítő alkusz internetes felületét, nyomtatványait. A jelenlegi szerződés szabályos felmondása nélkül ne kössön új szerződést!

Ne feledje! Az új ajánlatot a biztosító 15 napon belül elutasíthatja, vagy módosítását javasolhatja. Ez utóbbi esetben a módosítási javaslat kézhezvételétől számított 15 napon belül kifogásolhatja azt. Amennyiben nem nyilatkozik, úgy a biztosító javaslata szerint jön létre a szerződés.

Ne feledje el rendezni új biztosításának díját, figyelve arra, hogy a díjfizetés gyakoriságának megfelelő teljes összeg megfizetésre kerüljön!

Amennyiben biztosításközvetítő alkuszon keresztül intézi kgfb-ügyeit, úgy megbízást kell adnia az alkusznak, hogy az eljárhasson Ön mint üzembentartó helyett. Legyen tisztában azzal, hogy mire ad megbízást!

Ha szerződéskötéskor elektronikus kommunikációban állapodott meg biztosítójával, mindig tartsa szem előtt, hogy a későbbiekben  biztosítója valamennyi tájékoztatást elektronikusan, a szerződéskor megadott e-mail címre küld meg. Ezért csak abban az esetben válassza az elektronikus kommunikációt a kgfb-szerződés megkötésekor, ha Ön gyakorlott e-mail felhasználó, levélfiókját rendszeresen nézi! A szerződés megkötésekor körültekintően, pontosan adja meg e-mail címét, ha pedig a későbbiekben az megváltozik, arról haladéktalanul értesítse szolgáltatóját! 

Szerződés felmondása

Amennyiben a biztosítóváltás mellett döntött, úgy mindenképpen fel kell mondania jelenlegi biztosítójánál a szerződést. Ne feledje el rendezni biztosításának díját az évfordulóig bezárólag! Ha a felmondást alkuszon keresztül szeretné intézni, ne felejtsen erre is meghatalmazást adni!

Hogyan válthat biztosítótársaságot?

Írásban és dokumentálható módon mondja fel biztosítását! Ez azért szükséges, hogy legyen bizonyítéka arról, hogy felmondása beérkezett a biztosítóhoz, és hogy rendelkezzen egy a felmondásról szóló másolati példánnyal! A felmondás történhet postai levélben, faxon és személyesen is.

A biztonság kedvéért érdeklődjön, hogy időben beérkezett-e a szerződés felmondása!

Meddig mondható fel a szerződés?

A szabályszerű (írásbeli) felmondásnak az évfordulót legalább 30 nappal megelőzően meg kell érkeznie a biztosítóhoz.

Ne feledje! A korábbi szerződés megszűnése előtt új biztosítás nem léphet érvénybe.

További részletekért olvassa el a „Gépjárműbiztosítás” című Pénzügyi Navigátor füzetet! 

Gyakran Ismételt Kérdések

A szolgáltatás egységes, azt a KGFB törvény rögzíti és minden biztosítóra kötelező. Egy biztosítási esemény vonatkozásában a károsultak számától függetlenül a biztosító dologi károk esetén káreseményenként 1,220 millió eurónak  megfelelő forintösszeg-határig, személyi sérülés miatti károk esetén káreseményenként 6,070 millió eurónak megfelelő forintösszeg-határig köteles helytállni, amely összegek magukban foglalják a káresemény kapcsán bármilyen jogcímen érvényesíthető követeléseket, az igényérvényesítés költségeit (beleértve a jogi képviseleti költségeket is), valamint a teljesítés időpontjáig eltelt időszakra járó kamatokat. Az adott alkalmazási időszakra (naptári évre) vonatkozó forintban meghatározott összeget az alkalmazási időszakot megelőző naptári év első tíz hónapjára és az euró forintra való átszámítására vonatkozó – Magyar Nemzeti Bank által közzétett – hivatalos napi árfolyamok átlagának alkalmazásával, a következő milliós forintértékre felkerekítve kell kiszámítani.

A biztosítási díj a kockázatviselés kezdetének napjától a kockázatviselés végének napjáig illeti meg a biztosítót. 

A díjfizetési módot és gyakoriságot határozatlan időtartamra kötött szerződések esetén az ügyfél választja. A határozott időtartamra kötött szerződések díja a szerződéskötéskor egy összegben esedékes.

A díjfizetés módja lehet:

 • bankkártyás/banki átutalás
 • készpénzátutalási megbízás (csekk)
 • lakossági csoportos díjbeszedés, inkasszó (a díj beszedésére a megbízást a biztosító, vagy az általa meghatalmazott jogi személy indítja el)

A díjfizetés gyakorisága lehet:

 • éves
 • féléves
 • negyedéves
 • havi (alkalmazását a biztosító társaságok nagyrésze korlátozza)

 A biztosítási szerződés megszűnésének lehetséges okai:

 • érdekmúlás
 • felmondás
 • díjnemfizetéssel (DNF)
 • közös megegyezés

Amennyiben a biztosítási szerződés érdekmúlás miatt szűnik meg, akkor egy másik gépjárműre bármely biztosítónál köthet új szerződést. A biztosítási érdek megszűnését a szerződőnek hatósági okirat, adásvételi szerződés vagy egyéb okirat bemutatásával igazolnia kell. A biztosító kockázatviselése ezen okiratok valamelyikének keletkezése napján szűnik meg. Ebben az esetben az Ön bonus fokozata a megszűnést követő két éven belül azonos gépjármű kategóriájú új szerződésre átörökíthető.

Érdekmúlásról beszélhetünk a következő esetekben:

 • a gépjármű tulajdonjogában bekövetkezett változás
 • üzembentartó személyének változása (új üzembentartó bejegyzése, üzembentartó csere)
 • a gépjármű forgalomból történő végleges kivonása
 • biztosítási esemény bekövetkezésének lehetetlenülése ( pl. a gépjármű helyreállíthatatlanná válása, vagy ellopása nem biztosítási esemény következtében)
 • a gépjármű megsemmisült, helyreállíthatatlanná vált, illetve helyreállítása gazdaságtalanná vált, és emiatt kivonják a forgalomból.
 • szerződő halála

A szerződés megszüntethető biztosítási év végére történő felmondással. A biztosítási szerződést annak évfordulójára, bármelyik szerződő fél (akár a szerződő, akár a biztosító) ezen időpontot megelőzően legalább 30 nappal írásban felmondhatja. A szerződés más időponttal nem mondható fel, az ügyfél a szerződést biztosítási év közben nem szüntetheti meg. A felmondást követően Önnek lehetősége van az adott gépjárműre új biztosítást kötni. Amennyiben a korábbi biztosítás megszűnésétől számított két éven belül köti meg új biztosítását, akkor a kártörténeti igazolás alapján meghatározott bonus-malus fokozat szerint sorolják be, ha két év elteltével köti meg biztosítását, akkor A00-s besorolással.

Ha a szerződés a biztosítási időszakban díjnemfizetés miatt szűnik meg, az adott biztosítási időszak tartama alatt, akkor az üzemben tartónak az adott biztosítási időszak hátralévő részére fedezetet nyújtó szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatát kizárólag az a biztosító jogosult és köteles elfogadni, amelynél a szerződés az adott biztosítási időszakban díjnemfizetés miatt szűnt meg. Tehát az üzemben tartó annál a biztosítónál köteles a szerződést megkötni, ahol a szerződése díjnemfizetés miatt szűnt meg. A biztosítatlan időszakra az üzemben tartó fedezetlenségi díj megfizetésére kötelezett. A fedezetlenségi díjat azon biztosító köteles kiszámítani és beszedni, amely az üzemben tartóval a fedezetlenség időtartamát követően szerződést köt.

A kötelező gépjármű-felelősségbiztosításnál alkalmazott gépjármű kategóriákat a 20/2009. (X.9.) PM rendelet határozza meg az alábbiak szerint:

Személygépkocsik (M1 gépjármű-kategória)

 • 37 kW teljesítményig
 • 38 kW-tól 50 kW teljesítményig
 • 51 kW-tól 70 kW teljesítményig
 • 71 kW-tól 100 kW teljesítményig
 • 101 kW-tól 180 kW teljesítményig
 • 180 kW teljesítmény felett

Motorkerékpárok (L3e, L4e, L5e, L7e gépjármű-kategória)

 • 12 kW teljesítményig
 • 13 kW-tól 35 kW teljesítményig
 • 36 kW-tól 70 kW teljesítményig
 • 70 kW teljesítmény felett

Autóbuszok (M2, M3 gépjármű-kategória)

 • 10-től 19 férőhelyig
 • 20-tól 42 férőhelyig
 • 43-tól 79 férőhelyig
 • 80 férőhelytől

Trolibusz (elektromos felsővezetékhez kötött, M3 gépjármű-kategória)

Tehergépkocsik (N1, N2, N3 gépjármű-kategória)

 • 3,5 t megengedett legnagyobb össztömegig
 • 3,5 t megengedett össztömeg felett 12 t megengedett legnagyobb össztömegig
 • 12 t megengedett legnagyobb össztömeg felett

Vontatók (N1, N2, N3 gépjármű-kategória)

Pótkocsik, félpótkocsik (O1, O2, O3, O4, R1, R2, R3, R4 gépjármű-kategória)

 • 0,75 t megengedett legnagyobb össztömegig
 • 0,75 t megengedett össztömeg felett 10 t megengedett legnagyobb össztömegig
 • 10 t megengedett legnagyobb össztömeg felett

Mezőgazdasági vontatók (T1, T2, T3, T4, T5 gépjármű-kategória)

Lassú járművek

Munkagépek (S1, S2 gépjármű-kategória)

Segédmotoros kerékpárok (L1e, L2e gépjármű-kategória)

Négykerekű segédmotoros kerékpárok (L6e gépjármű-kategória)

 A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás területi hatálya az Európai Gazdasági Térség és Svájc területére, valamint a nemzetközi zöldkártya rendszer azon országaira terjed ki, amelyek nemzetközi irodájával magyar Nemzeti Iroda megállapodást kötött.

A kötelező biztosítás időtartama határozatlan idejű, ugyanakkor van a biztosítási időszak, amelynek 1 évet, pontosabban 365 napot ölel fel, és amelynek a biztosító váltásnál van jelentősége. 

Várható kitöltési idő 15 perc

Töltse ki az igényfelmérő űrlapot​

1KAPCSOLATTARTÁSI ADATOK
2SZERZŐDÉS KÖTÉS OKA
3SZERZŐDŐ ADATAI
4GÉPJÁRMŰ ADATAI
5KGFB BIZTOSÍTÁS ADATAI
6KEDVEZMÉNYEK - PÓTDÍJAK

Kapcsolattartási adatok

Kérjük adja meg e-mailes elérhetőségét, ahova 24 órán belül elküldhetjük az ajánlatot!

Az adatok pontos kitöltéséhez a következő dokumentumokra lesz szüksége:
- forgalmi engedély
- jogosítvány
- biztosítási kötvény (amennyiben már rendelkezik biztosítással)

Elakadt? Kérdése van?

Keressen minket bizalommal, hogy segíthessünk!​

Kiemelt partnereink

Scroll to Top

Központi irodánk a mai napon (2023.04.20) áramkiamaradás miatt ZÁRVA TART!

A weboldalon sütiket használunk annak érdekében, hogy igényeinek megfelelő szolgáltatásokat nyújthassunk, illetve releváns hirdetéseket jeleníthessünk meg. Tudjon meg többet​