fbpx

Biztosítási szótár

A biztosítási szakszótár célja, hogy a honlap látogatói számára érthetővé tegyen egyes biztosítás-szakmai kifejezéseket, az itt közölt magyarázatok mindazonáltal csak véleménynek tekintendők.

ABSZOLÚT ÖNRÉSZESEDÉS

levonás jellegű önrészesedés , amelynek mértékét százalékban, vagy összegben (vagy mindkettőben) határozzák meg. Ha a kár összege az önrész mértékét nem éri el, a biztosító nem térít. Ha a kár nagyobb, mint az önrészesedés, a teljes kár meghatározott százalékát, vagy a meghatározott összeget a kárból levonják, azt a biztosított maga viseli.

ADÓIGAZOLÁS

az adókedvezményben részesülő és érvényben lévő biztosítási szerződésekről a biztosító adókedvezmény igénybevételére jogosító igazolást ad ki a tárgyévet követő január hó 31. napjáig.

ADÓZÁS ÉS BIZTOSÍTÁS

a biztosító szolgáltatásai nem minősülnek jövedelemnek, így a kifizetett összegek nem szja-kötelesek. (Kivéve: a felelősségbiztosítás alapján fizetett jövedelempótló járadékokat.) További lényeges kedvezmény: a 10 évnél hosszabb tartamú élet- és nyugdíjbiztosítások éves díjának 20%-a, de; maximum 50 ezer forint a számított adóból levonható, illetőleg visszaigényelhető.

AHICO ELSŐ AMERIKAI-MAGYAR BIZTOSÍTÓ RT.

1990-ben alapított (lásd: kompozit biztosító) részvénytársaság; 100%-os amerikai tulajdonban áll. Tulajdonos: az American International Group (AIG) leányvállalata: az American Life Insurance Company (ALICO). Vagyon-, felelősség-, élet-, valamint baleset-, és csoportos biztosításokkal foglalkozik. Székhely: 1083 Budapest, Szigetvári u. 7. Telefon: 267-1075

AJÁNLAT

a biztosítási igényt megfogalmazó és a szerződéskötésre irányuló egyoldalú írásbeli nyilatkozat. Az ajánlatot jogi értelemben soha nem a biztosító teszi, hanem a biztosítási védelmet kereső (lásd: szerződő). Az ajánlat még nem szerződés; kétoldalú megállapodássá akkor válik, ha azt a biztosító elfogadja. (lásd: szerződés létrejötte)

AKARATONKÍVÜLISÉG

a biztosítási baleset-fogalom lényeges fogalmi eleme. Azt jelenti, hogy a biztosított akarat-elhatározása és a bekövetkezett (lásd: biztosítási esemény) között nincs okozati összefüggés.

AKTÍV VISZONTBIZTOSÍTÁS

más biztosító kockázatainak (lásd: viszontbiztosítás)-ba vétele, a kockázatok (egy részének) átvállalása. Loro viszontbiztosításnak is nevezik.

AKTUÁRIUS

biztosítási matematikusi feladatokat is ellátó, kiemelt felelősségű szakember a biztosítóintézet apparátusában. Feladata különösen a kockázatarányos díjak kiszámítása, illetőleg a biztonságos működéshez szükséges matematikai feladatok (tartalékolás) elvégzése.

AKVIZÍCIÓ

a biztosítások megkötésére irányuló üzleti tevékenység, módszerei: a tájékoztatás, a meggyőzés, az érvelés.

ALAPBIZTOSÍTÁS

a legfontosabb kockázatokra kötött biztosítási szerződés, amelyhez (lásd: kiegészítő biztosítás)-ok is köthetők.

ALKUSZ

(bróker vagy makler) olyan (lásd: biztosításközvetítő), aki a szerződés létrejöttét, fennmaradását a biztosítási védelmet kereső megbízásából segíti. Gyakorlatilag az ügyfél ügynöke! Segítséget nyújt a biztosítási igény megfogalmazásához (lásd: ajánlat), és a megfelelő partner (biztosító) kiválasztásához, közreműködhet a díjbeszedésben és a kárrendezésben is. Az alkusz független; nem köthet olyan megállapodást, hogy az ajánlatokat csak egyetlen biztosítóhoz közvetíti. Az alkusz a biztosítótól kap (lásd: jutalék)-ot.

ALKUSZI MEGHATALMAZÁS

Amennyiben Ön igénybe kívánja venni egy biztosítási alkusz szolgáltatásait, akkor első lépéskén egy meghatalmazást kell adnia. Ez az un.alkuszi meghatalmazás, ami feljogosítja az alkuszt, hogy az Ön nevében és helyett, a biztosítóknál az Ön biztosítási igényeivel kapcsolatos intézkedéseket megtegye. Az alkuszi meghatalmazást aláírva, faxon kell megküldeni a biztosítási alkusz számára.

ALL RISKS

„minden kockázatra” kiterjedő biztosítás. A szerződés nem a (lásd: biztosítási esemény)-eket, hanem csak a (lásd: kizárás)-okat tartalmazza. A biztosító minden olyan kárt megtérít, amelyet nem zár ki. Általában a szállítmány-, illetőleg az építési-szerelési biztosítások körében alkalmazott kockázatviselési forma.

ALULBIZTOSÍTÁS

ha a vagyontárgy valóságos értéke meghaladja a szerződésben rögzített biztosítási összeget, következmény: a (lásd: pro rata) térítés. A (lásd: preimer risque) biztosításoknál nem jöhet szóba a pro-rátázás.

ANTISZELEKCIÓ

ellenkiválasztás. A személyek azon törekvése, hogy a biztosan vagy nagy valószínűséggel bekövetkező kockázataikra – azok eltitkolásával – keressenek biztosítási fedezetet. Ez a törekvés általában (lásd: közlési kötelezettség) sértéssel jár együtt.

ARÁNYLAGOS KÁRTÉRÍTÉS

lásd: pro rata

AUDATEX

Németországban kifejlesztett számítástechnikai program a gépjárműkárok, javítási költségek egységes megállapítására, illetőleg becslésére.

AUTOSZELEKCIÓ

önkiválasztás. A személyek azon törekvése, hogy fokozott veszélyeztetettségük, vagy veszélyérzetük esetén mihamarabb, és minél teljesebb körű biztosítási védelmet teremtsenek maguknak. Az ilyen igény természetes és méltányolható, nem úgy, mint az (lásd: antiszelekció).

AVULTATÁS

a vagyontárgyak (pl. ingóságok, épületek, gépjárművek) értékének az időmúlás, illetőleg a fokozatos elhasználódás miatti csökkenése; mértékét százalékban határozzák meg. Ha pl. egy gépkocsi – a kár időpontjában – 70%-os műszaki állapotú, és totálkárt szenved, a károsult az újkori érték 70%-ára tarthat igényt. A fennmaradó 30% az avultatás mértéke, amelyet a tulajdonosnak kell viselnie. (lásd: káronszerzés)

ÁB-AEGON ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ RT.

a monopol Állami Biztosító részleges jogutódjaként 1986-ban alapított biztosítóvállalat, amely 1990-ben részvénytársasággá alakult. A privatizáció eredményeként 100%-os tulajdonosa a holland AEGON International BV. Minden üzletágban jelentős állománnyal bíró biztosítótársaság, kiterjedt országos hálózattal. Székhely: (átmeneti) 1091 Budapest, Ráday u. 42-44. Telefon: 218-1866

ÁBIF

(lásd: Állami Biztositásfelügyelet)

ÁG

(lásd: biztosítási ág)

ÁGAZAT

(lásd: biztosítási ágazat)

ÁLLAMI BIZTOSÍTÁSFELÜGYELET

elsőfokú államigazgatási szerv. Hatósági felügyeletet gyakorol a hazai biztosítóintézetek és a biztosítási tevékenység fölött. Jogköre széles körű, kiterjed a biztosítási, biztosításközvetítői, szaktanácsadói tevékenység engedélyezésére és folyamatos ellenőrzésére. A pénzügyminiszter felügyeli.

ÁLLAMPAPÍR

az államadóságot, illetőleg annak egy részét megtestesítő, a deficit finanszírozására kibocsátott értékpapír. Gyakorlatilag kockázatmentes befektetés, ezért a hatékony piacokon a legkisebb hozamot garantálja. Nálunk egyelőre fordítva van! A biztosítók befektetései jelenleg zömében az állampapírpiacon realizálódnak. Állomány: a biztosító érvényes biztosítási szerződéseinek összessége.

ÁLLOMÁNY-ÁTRUHÁZÁS

jogi aktus, amelynek eredményeként az egyik biztosító egy másik biztosítónak adja át az állományát vagy annak egy részét. A kötelezettségek a továbbiakban az átvevő biztosítót terhelik, de a jogosultságok is megilletik. Az állomány-átruházáshoz az (lásd: Állami Biztosításfelügyelet) engedélye szükséges, de erről az érintett ügyfeleket is értesíteni kell.

ÁLLOMÁNYDÍJ

egy adott időszakban érvényes biztosítások egyévi díja a biztosító statisztikáiban.

ÁTDOLGOZÁS

folyamatos kockázatviselést garantáló, szerződéskötési megoldás, amelynek során a régi szerződés – közös megegyezéssel – megszűnik, az új pedig – ezzel egyidőben – hatályba lép. Mivel két szerződésről van szó, a megoldás különbözik a (lásd: szerződésmódosítás)-tól.

ÁTLAGKÁR

(lásd: üzletág)-on belül az összes kifizetett kár és a bekövetkezett (lásd: biztosítási esemény)-ek hányadosa.

BALESET

a biztosított akaratán kívül, hirtelen fellépő külső ok, amely vagyoni károsodást, személysérülést, betegséget, munkaképtelenséget, rokkantságot vagy halált okoz.

BALESET-BIZTOSÍTÁS

olyan biztosítási szerződés, amely a (lásd: baleset) bekövetkezése esetén nyújt szolgáltatást a biztosított, vagy annak halála esetén a (lásd: kedvezményezett) részére.

BBP-BIZTOSÍTÁS

poggyászbiztosítás. Az igazolvány (lásd: kötvény) felmutatása ellenében a külhoni orvos – sürgős szükség esetén – a beteget ellátja, és honoráriumát később a biztosítóval számolja el.

BEFEKTETÉSI HOZAM

a (lásd: díjtartalék)-okat a biztosító a pénzpiacon befekteti, és abból jelentős hozamra tesz szert. Mivel azonban a díjtartalék az „ügyfelek pénze”, a hozamok minimum 80%-a a biztosítottakat illeti meg. A biztosító azonban ennél magasabb %-ot is „kiígérhet” ügyfeleinek. A kiígért hozamokon felüli rész a biztosítót illeti meg, hiszen a befektetésekkel költségei is felmerültek; valamint így válik érdekeltté a minél eredményesebb befektetésben.

BELÉPÉSI KOR

(lásd: életbiztosítás)-oknál a biztosítási szerződés hatálybalépése évének és a biztosított születési évének a különbözete.

BEMUTATÓRA SZÓLÓ KÖTVÉNY

a (lásd: kedvezményezettjelölés) során a (szerződő) úgy is rendelkezhet, hogy az esedékessé váló szolgáltatást a biztosító a (lásd: kötvény) bemutatójának fizesse ki. Ilyen esetben a biztosító nem vizsgálja, hogy a kötvény hogyan jutott a (lásd: kedvezményezett) birtokába; a kötvény quasi értékpapírként funkcionál.

BETEGSÉGBIZTOSÍTÁS

biztosítási szerződés, amelyben a biztosító azt vállalja, hogy a biztosított megbetegedése esetén meghatározott szolgáltatásokat teljesít; pl. viseli a kórházi ápolás költségeit, táppénz-kiegészítést vagy napi térítést nyújt stb. Sokak szerint helyes elnevezése: egészségbiztosítás.

BETÖRÉSES LOPÁS

a (lásd: vagyonbiztosítás)-i szerződésekben meghatározott (lásd: biztosítási esemény) – eltér a büntetőjogi meghatározástól. Fogalmi elemei általában a lezárt helyiségbe való erőszakos vagy lopott, illetőleg hamis kulccsal történő behatolás.

BIOSZ

Biztosító Intézetek Országos Szövetsége. 1919. február 17-én alakította meg 35 hazai biztosítóintézet. Érdekképviseleti, érdekvédelmi szervezetként működött egészen az 1949-es államosításig. A (lásd: MABISZ) elődje.

BIZALMI ORVOS

a biztosító által megbízott szakértő orvos, aki közreműködik az élet-, nyugdíj- vagy balesetbiztosítási kockázatok elbírálásában. Titoktartási kötelezettség terheli, ez alól csak a biztosított, illetőleg az ajánlattevő adhat felmentést.

BIZONYÍTÁSI TEHER

eljárásjogi fogalom, amely azt szabályozza, hogy egyes tényeket kinek kell bizonyítani. A bizonyítás sikertelensége az igényérvényesítést kizárja. A biztosítási jogviszonyban a (lásd: biztosítási esemény) bekövetkezését, valamint a kár összegét mindig a biztosítottnak, a (lásd: mentesülési ok) fennállását pedig mindig a biztosítónak kell bizonyítania.

BIZTOSÍTÁSFELÜGYELETI BIZOTTSÁG

a (lásd: biztosítási törvény), által létrehívott 7 tagú testület, amely az (lásd: ÁBIF) mellett működik.

BIZTOSÍTÁSI ÁG

a biztosítások kockázati ismérvek szerinti csoportosítása. Két ága van: a (lásd: nem-életbiztosítás) és az (lásd: életbiztosítás). Elterjedt angol nyelvű elnevezésük (lásd: non-life) illetőleg (lásd: life).

BIZTOSÍTÁSI ÁGAZAT

a (lásd: biztosítási ág)-on belül az azonos vagy hasonló kockázatok csoportja. (Pl. a nem-életbiztosítási ágon belüli ágazat a gépjármű-biztosítás.) biztosítási

BIZTOSÍTÁSI DÍJ

a biztosító kockázatviselésének ellenértéke; összegét és esedékességét a szerződés rögzíti. Ha az esedékességtől számított 30 nap elteltével (lásd: respiro) a díjat nem fizetik meg, a 30. napon a szerződés minden értesítés nélkül, automatikusan megszűnik, hacsak a felek nem állapodtak meg (lásd: díjhalasztás)-ban vagy hosszabb (lásd: respiro)-ban.

BIZTOSÍTÁSI ESEMÉNY

a szerződésben rögzített olyan jövőbeli esemény, amelynek bekövetkezése esetén biztosítási szolgáltatás jár. Meghatározásának egyik eszköze a (lásd: kizárás). Biztosítási esemény lehet valamilyen károsító esemény (törés, betörés, tűz stb.), halál vagy meghatározott időpont elérése (lásd: életbiztosítás), testi sérülés, rokkantság (lásd: baleset-biztosítás).

BIZTOSÍTÁSI ÉRDEK

vagyonbiztosítási szerződést csak az köthet, aki a vagyontárgy megóvásában valamilyen okból érdekelt. Ha az érdek megszűnik – pl. a tulajdonos a vagyontárgyat eladta – , az (lásd: érdekmúlás) miatt a biztosítási szerződés is automatikusan megszűnik.

BIZTOSÍTÁSI IDŐSZAK

a szerződésben megjelölt időszak, amelyre a biztosítási díj vonatkozik. Általában egy év, de lehet ettől eltér (általában rövidebb) is. A szerződés (lásd: felmondás)-ánál is nagy jelentősége van.

BIZTOSÍTÁSI KÖTVÉNY

(lásd: kötvény)

BIZTOSÍTÁSI ÖSSZEG

a biztosítási szerződésben rögzített összeg, amely a biztosító szolgáltatásának felső határa. (lásd: alulbiztosítás), (lásd: túlbiztosítás)

BIZTOSÍTÁSI SZAKTANÁCSADÓ

(lásd: ÁBIF) engedéllyel rendelkező biztosítási szakértő, aki meghívás alapján, díj ellenében nyújt a biztosítási tevékenységgel összefüggő szaktanácsot, (lásd: biztosításközvetítő)-ként azonban nem járhat el.

BIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

törvény által szabályozott, minimális tartalmi kellékek, amelyeket minden biztosítási szerződésnek tartalmaznia kell.

BIZTOSÍTÁSI TEVÉKENYSÉG

szigorúan szabályozott gazdasági, pénzügyi tevékenység. Szerződésen, jogszabályon vagy tagsági viszonyon alapuló kötelezettségvállalás, amely során a (lásd: biztosító) megszervezi a (lásd: veszélyközösség)-et, matematikai és statisztikai eszközökkel felméri a biztosítható kockázatokat, megállapítja a (lásd: biztosítási díj)-at, meghatározott tartalékot képez, a kockázatokat átvállalja, és szolgáltatásokat teljesít. Biztosítási tevékenység csak az (lásd: ÁBIF) előzetes engedélyével folytatható.

BIZTOSÍTÁSI TITOK

minden olyan adat, információ és tény, amely a biztosító, az (lásd: alkusz), vagy a (lásd: biztosítási szaktanácsadó) ügyfeleinek személyi körülményeire, vagyoni helyzetére, gazdálkodására és biztosítási szerződéseire vonatkozik. A felsorolt biztosításpiaci résztvevőket a titoktartási kötelezettség akkor is terheli, ha a szerződés – bármilyen okból – nem jött létre.

BIZTOSÍTÁSI TÖRVÉNY

1996. január 1-jén hatályba lépett magas szintű jogszabály. Teljes elnevezés: 1995. évi XCVI. törvény a biztosítóintézetekről és a biztosítási tevékenységről. A biztosítás közjogának és állami felügyeletének szabályait tartalmazza.

BIZTOSÍTÁSKÖZVETÍTŐ

a biztosítóintézet és a biztosítási védelmet kereső ügyfél között közvetítő személy; tevékenysége a biztosítási szerződés létrehozásában és fenntartásában való közreműködés. Munkájáért (lásd: jutalék)-ot kap. Pozícióját tekintve lehet (lásd: ügynök) vagy (lásd: alkusz).

BIZTOSÍTOTT

a biztosítási szerződés fontos alanya, az ő életét, testi épségét és vagyonát védi a biztosítás. Mindig ő (vagy az általa kedvezményezett) lesz jogosult a biztosító szolgáltatására, még akkor is, ha a díjat a (lásd: szerződő) fizeti. Személye gyakran egybeesik a szerződővel.

BIZTOSÍTÓ

(lásd: biztosítási tevékenység) folytatására jogosult szervezet. Szervezeti forma szerint háromféle lehet: (lásd: biztosító részvénytársaság), (lásd: biztosító szövetkezet) vagy (lásd: biztosító egyesület).

BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET

önkéntesen létrehozott, kölcsönösségi alapon, egyesületi formában működő, biztosítási tevékenységet végző szervezet. Kizárólag tagjai részére nyújt – tagsági díj ellenében – biztosítási szolgáltatásokat. Tevékenységét az (lásd: ÁBIF’) engedélyezi, és ellenőrzi működését is.

BIZTOSÍTÓPÉNZTÁR

teljes nevükön: önkéntes, kölcsönös biztosítópénztárak. Biztosítási tevékenységet végző, sajátos egyesületi (pénztári) formában működő, non-profit szervezetek. A biztosítási jogviszony a pénztárba való belépéssel jön létre; gyakorlatilag tagsági viszony. Három típusa létezik: a nyugdíjpénztár, az egészségpénztár és az önsegélyező pénztár. Tevékenységüket állami hatóság felügyeli.

BIZTOSÍTÓ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

részvénytársasági formában működő biztosító. Csak névre szóló részvényt bocsát ki.

BIZTOSÍTÓ SZÖVETKEZET

szövetkezi formában működő biztosító, alapításához legalább 50 tag kell. Tevékenységét az (lásd: ÁBIF’) engedélyezi, és ellenőrzi működését is.

BLOKK KÖTVÉNY

egyszerű kockázat-elbírálású, tömeges biztosítási szerződések megkötését igazoló okirat. Az ajánlat aláírása egybeesik a kötvény átadásával, így a szerződés azonnal létrejön.

BONUS

díjkedvezmény, amellyel a biztosító az ügyfél tartós kármentességét honorálja. A kedvezmény realizálódhat a díj egy részének visszafizetésével (pl. casco) vagy a következő évi díj csökkentésével (pl. kötelező gépjármű felelősségbiztosítás).

BONUS-MALUS RENDSZER

A rendszer egy alap (A00), 10 bonus (B01-10) és 4 malus osztályból (M01-M04) áll. A legmagasabb B10 fokozat rendszerint 50% díjengedményt, a legalacsonyabb M04 fokozat 100%-os pótdíjat jelent az alapdíjhoz képest. Személygépjármű, illetve motorkerékpár esetén két kategóriát csúszik vissza az üzembentartó a bonus-malus skálán, egy-egy károkozás kapcsán, egy kármentes év pedig egy kategóriával kedvezőbb besorolást eredményez. (Tehergépkocsik, autóbuszok, vontatók és mezőgazdasági vontatók minden egyes károkozása egy kategória visszasorolást jelent az üzembentartónak.)

BONUS-MALUS IGAZOLÁS

lsd. Kártörténeti igazolás

BRÓKER

(lásd: alkusz)

CAPTIVE BIZTOSÍTÓ

nagy ipari és kereskedelmi vállalatok által létrehozott biztosítótársaság, amely általában csak az alapítók biztosítási kockázatait vállalja, s azokat viszontbiztosításba adja.

CASCO

járműtestek törésbiztosítása, amely általában kiterjed az elemi károkra és a lopásra, illetőleg rongálásra is. Az autocasco a legismertebb, de van hajócasco, légijármű-casco… stb. is.

CASH-FLOW

elemzési módszer, amely célja a szorosan vett biztosítási tevékenység bevételeinek és kiadásainak az üzemkörön kívüli tevékenység (biztosítóknál, pl. a tőkekihelyezés) eredményétől való elkülönítése.

COINSURANCE

(lásd: együttbiztosítás)

COLONNADE INSURANCE S.A. MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE

1988-ban alapított, többségi magyar tulajdonban álló, (lásd: kompozit biztosító) részvénytársaság. Fő részvényesei: az IBUSZ Rt. által vezetett konzorcium és a Kereskedelmi Bank Rt. utasbiztosításra szakosodott társaság, de dinamikusan fejlődik a gazdálkodó szervezeteknek kínált vagyonbiztosítási kínálata is. Székhely: 1052 Budapest, Deák F u. 23. Telefon: 118-1108

COLONIA BIZTOSÍTÓ RT.

1990-ben alapított (lásd: kompozit biztosító) részvénytársaság; 100%-os külföldi tulajdonban áll, az UAP-csoport tagja. Részvényesei: a Nordstern Colonia Central-Europa Holding (Ausztria) és a Colonia Finance Holdings BV (Hollandia). Valamennyi üzletágban tevékenykedő társaság, jelentős gépjármű-biztosítási állománnyal. Székhely: 1143 Budapest, Stefánia út 51., telefon: (36 1) 460 1400

CSALÁS

célzatos bűncselekmény, amelynek során a biztosítót tévedésbe ejtik, vagy tévedésben tartják, és ezzel kárt okoznak. (Btk. 318. §) büntetése: két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés.

CSELEKVŐKÉPESSÉG

(lásd: jogképesség)-nél szűkebb fogalom, azt jelenti, hogy a cselekvőképes (természetes vagy jogi) személy saját elhatározásából válhat jogviszonyok alanyává: maga vállalhat kötelezettséget, illetőleg jogosultságokat. Gyakorlatilag szerződéskötési képességet jelent. A természetes személy – főszabályként – 18 éves korától rendelkezik korlátlan cselekvőképességgel. Lásd még: (lásd: cselekvőképtelenség), (lásd: korlátozott cselekvőképesség).

CSELEKVŐKÉPTELENSÉG

a (lásd: cselekvőképesség) hiánya. A cselekvőképtelen személy nem köthet szerződéseket; nevében törvényes képviselje jár el. Cselekvőképtelen az a kiskorú, aki 12. életévét még nem töltötte be, vagy akit a bíróság – életkorától függetlenül – cselekvőképességet kizáró gondnokság alá helyezett. Lásd még: (lásd: korlátozott cselekvőképesség).

CSÉB

a 60-as évek elején bevezetett csoportos élet- és baleset-biztosítási rendszer. Jellemzője: az egységes díj, valamint a munkahelyi díjfizetés (levonás). Korszerűsített változatai már nemcsak tipizált igényeket elégítenek ki.

CSÚCSKOCKÁZAT

az átlagos rizikót jelentősen meghaladó kockázat. Bekövetkezése felboríthatja a veszélyközösség gazdálkodását, ezért ellene a biztosítók általában (lásd: viszontbiztosítással) védekeznek.

DEVIZABIZTOSÍTÁS

olyan biztosítási szerződés, amelynek díját devizában kell fizetni, és a biztosító szolgáltatása is devizában jár. A magyar deviza-szabályok – belföldi számára – az MNB előzetes engedélyéhez kötik az ilyen szerződések érvényességét.

DIREKT BIZTOSÍTÁS

vagyonbiztosítás, amely a tulajdonos vagy az érdekelt személy vagyontárgyait közvetlenül védi. Pl. épületek tűzbiztosítása, betörés-biztosítás, casco. A vagyonbiztosítások másik csoportja a (lásd: felelősségbiztosítás).

DISZKONTÁLÁS

egy későbbi időpontban esedékes összeg értékének kamatos kamatozással történő kiszámítása.

DIVIDENDA

nem teljesen pontosan nyereségrészesedésnek is hívják. Azt az összeget jelenti, amelyet az életbiztosítási díjtartalékok befektetési többlethozamából a biztosítottaknak át kell engedni. A (lásd: biztosítási törvény) rendelkezései szerint ez ma minimum 80%.

DÍJELŐÍRÁS

a naptári évben fizetendő biztosítási díj összege. Alacsonyabb, mint az (lásd: állománydíj), mert az év közben megkötött szerződések díjelőírásaiban csak annyi havi díj szerepel, amennyi a megkötéstől az év végéig még hátravan.

DÍJFELSZÓLÍTÁS

az esedékes biztosítási díj megfizetésére irányuló írásbeli felszólítás a (lásd: respiro)-n belül. Ilyen esetben a biztosító kockázatviselése további 30 nappal meghosszabbodik.

DÍJFIZETÉS

a (lásd: biztosítási díj) szerződésben vállalt megfizetése. A díj a (lásd: biztosítási időszak) egészére, egy összegben és előre esedékes, de a szerződések általában havi díjfizetést (gyakorlatilag: részletfizetést) tesznek lehetővé. A díjfizetés elmulasztása a (lásd: szerződés megszűnésé)-t eredményezi.

DÍJHALASZTÁS

az esedékes díj későbbi időpontban történő megfizetésére vonatkozó megállapodás, amely csak írásban érvényes. A díjhalasztás tartama alatt a biztosító kockázatviselése fennáll. (lásd: díjfizetés)

DÍJKALKULÁCIÓ

matematikai és statisztikai módszer, amellyel a biztosítói kockázat ellenértékét, a (lásd: biztosítási díj)-at számítják ki. Kiterjed a (lásd: kockázati díj), valamint a (lásd: vállalkozói díj) meghatározására.

DÍJKINTLÉVŐSÉG

a biztosítók mérlegében aktívaként szereplő, a tárgyévben esedékessé vált, de be nem folyt díjak összege.

DÍJLIBERALIZÁLÁS

a hatósági díjak átalakítása kockázatarányos, piaci díjakká. A verseny alapvető feltétele. A magyar biztosításügyben jelenleg csak a gépjárművek üzembentartóinak kötelező felelősségbiztosítása hatósági díjas.

DÍJMENTES LESZÁLLÍTÁS

lehetőség az életbiztosítások fenntartására díjfizetés nélkül is. A tartam változatlan marad: a biztosítási összeg azonban az addig már befizetett díjak által fedezett mértékig (általában jelentősen) lecsökken.

DÍJMENTESÍTÉS

a biztosítási esemény bekövetkezett (pl. rokkantság), de a „többi”, még be nem következett biztosítási eseményre (pl. halál, elérés) a szerződés díjfizetés nélkül is hatályban marad.

DÍJNYUGTA

a (lásd: biztosításközvetítő) vagy a biztosító képviselője által kiállított okirat, amely a biztosítási díj befizetését igazolja. Csak a „személyes” díjbefizetéskor állítják ki; egyéb esetekben a biztosítási díj befizetését a befizetési csekk vagy a bankszámlakivonat igazolja. díjszabás: az egyes biztosítási szerződésfajták alapdíjait, díjpótlékait, engedményeit tartalmazó díjtáblázat, tarifa.

DÍJTARTALÉK

az életbiztosítási díjakból képzett elkülönített tartalék, amely a később bekövetkező biztosítási események (halál, elérés) kapcsán járó szolgáltatások fedezésére szolgál. A tartalékokat a biztosító befekteti, és a hozamok minimum 80%-át köteles visszajuttatni a biztosítottainak. Mód van a díjtartalék (lásd: visszavásárlás)-ára is.

EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁS

(lásd: betegségbiztosítás)

EGÉSZSÉGI NYILATKOZAT

az élet- és betegségbiztosítások kockázat-elbírálását segítő kérdőív. Valóságnak megfelelő kitöltésével tesz eleget a (lásd: biztosított) a (lásd: közlési kötelezettség)-ének.

EGYENÉRTÉKŰSÉG

az a kívánalom, hogy a biztosítási díjbevételek fedezzék az összes kifizetett szolgáltatást, a tartalékokat, a biztosító költségeit és méltányos mértékű üzleti hasznát.

EGYEZSÉG

polgári jogi szerződés, amelyben a felek arról állapodnak meg, hogy a jogosult az egyezségben rögzített összeget követelésének végleges kielégítéseként elfogadja, s további igényeiről lemond.

EGYÜTTBIZTOSÍTÁS

(lásd: coinsurance) a kockázatok két vagy több biztosítóintézet által történő közös vállalása, előre meghatározott arányok szerint. A kötvényt a vezető biztosító állítja ki, és végzi a lebonyolítást is.

EKVIVALENCIA

(lásd: egyenértékűség)

ELÉRÉSI BIZTOSÍTÁS

meghatározott tartamra kötött életbiztosítási szerződés, amelynek alapján a biztosító csak a tartam végén teljesít.

ELŐSZERETETI ÉRTÉK

valamely vagyontárgy szubjektív értéke, amelyet személyi, érzelmi okok alapozhatnak meg. Például az elhunyt rokontól kapott, valójában jelentős dologi értéket nem képviselő tárgy. Az előszereteti érték megtérítése a biztosítási szerződés tárgya általában nem lehet.

ELŐZETES FEDEZETIGAZOLÁS

a (lásd: kötelező gépjármű felelősségbiztosításhoz) kapcsolódó dokumentum, amelyben a biztosító – az üzembentartó kérésére – előzetesen elvállalja a kockázatokat. Az előzetes fedezetigazolással oldható meg, hogy a vásárolt vagy a forgalomba helyezett gépjármű üzembentartója már akkor is rendelkezzék biztosítással, amikor a szerződést még nem kötötte meg. (Ezt azonban 15 napon belül pótolni kell!)

ELSŐ DÍJ

az első (lásd: biztosítási időszak)-ra, vagy annak egy részére megállapított díj. Befizetése különös jelentőséggel is bír: a biztosítás hatálya, vagyis a biztosító kockázatviselési kötelezettsége csak akkor kezdődik, ha a szerződés létrejött és az első díj a biztosítóhoz beérkezett.

EUROTAX

a gépjármű- és alkatrészárak katalógusa gyári, illetőleg piaci információk alapján.

EURÓPA BIZTOSÍTÓ RT.

1990-ben alapított, (lásd: kompozit biztosító) részvénytársaság. Tulajdonosai a GAN International (Franciaország) és a SAI Internazionale (Olaszország). A társaság az autó- és mezőgazdasági biztosítások kivételével minden üzletágban kínál biztosítási terméket. Székhely: 1114 Budapest, Hamzsabégi út 37. Telefon: 269-8080

EX-LEGE BIZTOSÍTÁS

olyan biztosítási jogviszony, amely nem szerződéskötéssel, hanem a jogszabály erejénél fogva automatikusan jön létre. Ilyen ma már Magyarországon nincs, de így működött 1991. július 1. előtt a gépjárművek üzembentartóinak kötelező biztosítás)

EXPORTHITEL BIZTOSÍTÁS

a külföldre irányuló áruhitellel kapcsolatos kockázatok biztosítása. Gazdasági kockázatok: pl. a vevő fizetésképtelensége, visszalépése. Politikai és árfolyamkockázatok: pl. embargó, háború, a követelés pénznemének inflációja.

EXTRA TARTOZÉK

a biztosított vagyontárgy olyan tartozéka, amely a rendeltetésszerű használatot segíti, vagy komfortosabbá teszi. A vagyontárgy értékét, és így általában a (lásd: biztosítási díjat) is növeli.

ÉLETBIZTOSÍTÁS

olyan szerződés, amelyben a (lásd: biztosítási esemény) a biztosított halála, vagy meghatározott időpont (életkor, nyugdíjba vonulás… stb.) elérése. Az életbiztosítási összeg felvételére mindig a (lásd: kedvezményezett) jogosult.

ÉRDEKMÚLÁS

jogi hatást kiváltó tény a biztosítási szerződésben. Ha a (lásd: biztosítási érdek) megszűnik, a biztosítási szerződés is automatikusan megszűnik.

ÉRTÉKCSÖKKENÉS

a vagyontárgyban keletkezett károk helyreállítása, kijavítása után visszamaradt, esztétikai, használati vagy forgalmi értékét csökkentő tényező (écs). A károkozó ezt a kártételt is köteles megtéríteni.

FAKTORING

követelések – ellenszolgáltatás fejében történő átruházása, „eladása”.

FELELŐSSÉG

lsd. felelősségbiztosítás

FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS

ellentétben a (lásd: direkt biztosítás)-sal, a biztosított által a mások vagyonában okozott károkra nyújt fedezetet; a kártérítési kötelezettség alól mentesíti a károkozót a szerződésben meghatározott esetekben.

FELMONDÁS

a biztosítási szerződést bármelyik fél egyoldalúan is felmondhatja, de csak a (lásd: biztosítási időszak) végére, azt legalább 30 nappal megelőzően, és írásban.

FELOSZTÓ-KIROVÓ RENDSZER

biztosítás-szerű megoldás, amelyben a veszélyközösség tagjai az őket ért károkat egymás között utólag osztják fel.

FOKOZOTT VESZÉLLYEL JÁRÓ TEVÉKENYSÉG

(lásd: veszélyes üzem)

FUTAMIDŐ

hibásan alkalmazott banki kifejezés a biztosításban. A határozott időszakra megkötött biztosítási szerződés érvényességi tartamát jelenti.

FÜGGŐKÁR

olyan, (lásd: biztosítási esemény)-ből származó kár, amelyet a biztosítónak már bejelentettek, de a kárügy végleges lezárása még nem történt meg.

FÜGGŐKÁR TARTALÉK

tételesen (káronként) képzett biztosítástechnikai tartalék, amelynek az a célja, hogy fedezetet nyújtson a (lásd: függőkár)-okra. A függőkár tartalékon belül képzik az (lásd: IBNR)-t is:

GARANCIA ALAP

(lásd: Kártalanítási Számla)

GARANCIA BIZTOSÍTÓ RT.

1987-ben alapított, (lásd: kompozit biztosító) részvénytársaság, az OTP-csoport tagja; részvénytulajdonosa az OTP Bank Rt., valamint az OTP-Bróker Rt. Valamennyi üzletágban kínál biztosítási portékákat, igen jelentős a gépjármű-biztosítási- és a lakásbiztosítási állománya. Székhely: 1054 Budapest, Vadász u. 12. Telefon: 269-2533

GENERALI BUDAPEST BIZTOSÍTÓ RT.

1987-ben alapított, (lásd: kompozit biztosító) részvénytársaság, 100%-os külföldi tulajdonban. Tulajdonosai a bécsi Erste Allgemeine Generali S.p.A. Elsősorban a vállalkozók számára kínál termékeket, de minden üzletágban aktívan tevékenykedik. Székhelye: 1066 Budapest, Teréz krt. 42-44. Telefon: 269-3977

GÉPJÁRMŰ BIZTOSÍTÁS

Gyüjtőfogalom. Ide tartozik a Kötelező casco biztosítás is.

GÉPJÁRMŰ FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI BIZOTTSÁG

(GFB munkájában az autós érdekképviseletek, a kormányzat és a biztosítótársaságok vesznek részt.

GÉPJÁRMŰ KÖTELEZŐ

lsd. Kötelező gépjármű felelősségbiztosítás

GFB

lsd. Kötelező gépjármű felelősségbiztosítás

GIRO

a bankok közötti – számlajóváírással történő – pénzügyi elszámolás.

GLÓRIA – SWISS LIFE SVÁJCI-MAGYAR BIZTOSÍTÓ RT.

1991-ben alapított, (lásd: kompozit biztosító) részvénytársaság, főrészvényese a svájci Swiss Life. A lakás- és autóbiztosítások kivételével, valamennyi üzletággal foglalkozik. Székhely: 1088 Budapest, Szentkirályi utca 18. Telefon: 266-0670

GYORSÍTOTT KÁRRENDEZÉS

számla nélküli kárszámítási és teljesítési eljárás, amikor a kárszemle során megállapítják a javítás és az egyéb károk becsült értékét, és azt a károsult – egyezséggel – követelése kielégítéseként elfogadja.

HALANDÓSÁGI TÁBLA

statisztikai, demográfiai számításokon alapuló táblázat, amely azt mutatja, hogy pl. 100 000 újszülött fiú/lány közül hány éri el az 1, 2, 3, … 100 éves kort, ha a halandóság úgy alakul, mint azt a táblázat készítésének pillanatában megfigyelték.

HERMES HITELBIZTOSÍTÓ RT.

1996-ban alapított, 100%-os külföldi tulajdonban álló (lásd: non life) biztosító részvénytársaság. Főrészvényese a hamburgi Hermes Kreditversicherungs AG. Kizárólag hitelbiztosításokkal foglalkozik.

HIJACKING

személy-, illetőleg áruszállító eszközök erőszakkal, vagy fenyegetéssel történő hatalomba vétele. Például: repülőgép-eltérítés.

HITELBIZTOSÍTÁS

a hitelezésből eredő kockázatok és károk fedezetéül szolgáló biztosítási forma. A biztosított mindig a hitelező.

HITELFEDEZETI BIZTOSÍTÁS

a hitelintézet vagy a hitelező által – a tartozás biztosítékául – követelt biztosítási szerződés. A biztosított mindig az adós, aki az esetleges biztosítási szolgáltatást már a szerződéskötéskor a hitelezőre engedményezi.

HITELLEVÉL

a gépjármű-biztosítás területén, és ma már egyre ritkábban alkalmazott kárrendezési megoldás. A károsult nem készpénzt kap, hanem egy – a javítóműhelynek címzett – hitellevelet, amelynek alapján a javítást elvégzik, és utólag a biztosítóval, mint adóssal elszámolnak.

HUNGÁRIA BIZTOSÍTÓ RT.

az Állami Biztosító részleges jogutódjaként 1986-ban alapított biztosító, amely 1990-ben részvénytársasággá alakult. Tulajdonosa a müncheni Allianz AG Holding. Valamennyi üzletággal foglalkozik, különösen jelentős a gépjármű-biztosítási és ipari biztosítási állománya. Székhely: 1054 Budapest, Vadász u. 23-25. Telefon: 269-0033

IBNR

(incurred but not reported) a biztosító által képzett tartalék, amelynek az a célja, hogy a már bekövetkezett, de még be nem jelentett károkra nyújtson fedezetet.

IDŐSZAKOS BIZTOSÍTÁSOK

határozott időre kötött biztosítási szerződések. A biztosító csak a szerződésben naptárilag – év, hó, nap, óra, perc – megjelölt időszakra vállalja a kockázatot. Az időszak leteltével a szerződés automatikusan megszűnik.

INDEXÁLÁS

a szerződésben rögzített értékkövetési módszer, amelynek alapján a (lásd: biztosítási díj) vagy a biztosítási összeg meghatározott mértékkel automatikusan, a szerződés módosítása nélkül változik. Mértéke általában az inflációtól, vagy a hivatalos mutatóktól (pl. KSH) függ.

INTEGRÁL ÖNRÉSZESEDÉS

a bagatell-károk kiszűrésének módszere. a minimális térítendő kárösszeg meghatározásával. Ha a kár az integrál önrész alatt marad, a biztosító nem térít, ha viszont fölötte van, akkor – levonás nélkül – megfizeti az egész kárt.

INTERVENCIÓ

a biztosító hivatalos lépése, amely az elmulasztott díjak beszedését, a biztosítási szerződés fenntartását szolgálja.

ISMERETLEN ÜZEMBENTARTÓ

ha a kárt gépjármű okozta, de az üzembentartó személye nem állapítható meg, a károsult kárát a (lásd: MABISZ) a (lásd: Kártalanítási Számla) terhére megtéríti. Nem térülnek meg azonban az ismeretlen üzembentartó által a gépjárműben, az útban, az út tartozékaiban, közművekben, valamint a reklámhordozókban okozott károk.

ITTASSÁG

a jogi és szerződési gyakorlatban a 0,8 ezrelékes véralkohol szintet elérő alkoholos befolyásoltság. A biztosítási szerződésekben általában (lásd: mentesülés)-i ok.

ÍRÁSBELISÉG

a biztosítási szerződések jogának egyik legfontosabb eleme. A biztosítási szerződéssel kapcsolatos jognyilatkozatok csak írásban érvényesek!

JÁRADÉK

rendszeresen (általában havonként) esedékessé váló szolgáltatás, amelyet a járadékra jogosító körülmények fennállásáig, vagy élethossziglaniig folyósítanak. A biztosító által folyósított járadék lehet (lásd: járadékopció)-n alapuló vagy (lásd: jövedelempótló).

JÁRADÉKOPCIÓ

egyes életbiztosításoknál az a kikötés, amely szerint a (lásd: biztosított) vagy a (lásd: kedvezményezett) az esedékessé váló egyszeri biztosítási összeg helyett élethossziglan, vagy meghatározott időtartamon át rendszeres járadékra jogosult.

JÁRMŰ ÖNKÉNYES ELVÉTELE

bűncselekmény (Btk. 327. §), amelyet az követ el, aki idegen járművet mástól úgy vesz el, hogy közben nem vezérli tulajdonszerzési szándék, csak pl. az időleges jogtalan használat. Ha a cselekmény tulajdonszerzési célzattal is párosul, akkor a minősítés: lopás (Btk. 316. §).

JELZÁLOG

az ingatlanokra bejegyzett jog, amely szerint a tulajdonos csak korlátozottan rendelkezhet a vagyontárgy felett. Általában a hitelek vagy egyéb követelések biztosítékául kötik ki, és bejegyzik az ingatlan-nyilvántartásba (telekkönyv).

JOGALAP-ELBÍRÁLÁS

döntési folyamat, amelynek során a biztosító arról nyilatkozik, hogy a bejelentett (kár)eset a szerződés szerint (lásd: biztosítási esemény)-nek minősül-e illetőleg nem áll-e fenn (lásd: mentesülés). A jogalap-elbírálás során dönt a biztosító az esetleges (lásd: kármegosztás) alkalmazásáról is.

JOGKÉPESSÉG

polgári jogi, sőt alkotmányjogi fogalom, azt jelenti, hogy a jogképes (természetes vagy jogi) személy jogviszonyok alanya lehet; jogai, illetőleg kötelezettségei lehetnek (pl. örökölhet). Az ember születésétől a haláláig korlátozás nélkül jogképes. A jogi személyek megalakulásuktól megszűnésükig rendelkeznek jogképességgel.

JOGOSULATLAN BIZTOSÍTÁSI TEVÉKENYSÉG

önálló, nevesített bűncselekmény. Az követi el, aki (lásd: biztosítási tevékenység)-et a (lásd: biztosítási törvény)-ben előírt engedély nélkül végez. (Btk. 298,/E. §)

JOGVÉDELMI BIZTOSÍTÁS

a szerződés a biztosított részére anyagi vagy természetbeni segítséget nyújt az ellene indított polgári-, büntető-, szabálysértési ügyekben. A szolgáltatás általában a költségek átvállalásával, ügyvéd állításával realizálódik.

JÖVEDELEMPÓTLÓ JÁRADÉK

a károkozó vagy a felelősség-biztosítója által folyósított (lásd: járadék), amely a károkozás miatt kiesett jövedelem pótlásával igyekszik helyreállítani az eredeti állapotot. Az ilyen járadék is jövedelem, ezért a személyi jövedelemadó számításánál figyelembe kell venni.

JUTALÉK

a biztosító a (lásd: biztosításközvetítő) eredményes munkáját, a szerződés létrejötte vagy fennmaradása érdekében kifejtett tevékenységét jutalékkal honorálja. A jutalék megállapítható szerződésenként (darabjutalék) is, de általában a biztosítási összeghez igazodik.

K&H BIZTOSÍTÓ RT.

1992-ben alapított (lásd: kompozit biztosító) részvénytársaság: 99,5%-os külföldi tulajdonlással. Fő részvényesei: Assurantie van Belgische Boerenbond (Belgium) és a Groupama International S.A. (Franciaország). Vagyon-, felelősség és személybiztosítási ágazatokkal foglalkozik, erős profilja a mezőgazdasági biztosítás; teljes körű szolgáltatást nyújt a non-profit, kölcsönös mezőgazdasági biztosító egyesületeknek. Székhely: 1122 Budapest, Maros u. 19-21. Telefon: 212-1706

KALÓZBIZTOSÍTÓ

olyan biztosítóintézet, amely a hazai biztosítás-felügyelet engedélye nélkül folytat az országban biztosítási tevékenységet.

KAMATRÉS

vagy kamatmarge. A (lásd: technikai kamat) és a (lásd: befektetési hozam) közötti különbség.

KÁRBEJELENTÉS

a biztosított hivatalos lépése, amellyel a biztosítási esemény bekövetkezését bejelenti a biztosítónak. A szerződés tartalmazza azt a határidőt, amelyen belüli a kárbejelentést meg kell tenni. Elmulasztása a biztosító (lásd: mentesülés)-ét eredményezi, ha a késedelem miatt lényeges körülmények kideríthetetlenné válnak. A határidő elmulasztása egyébként nem jogvesztő.

KÁRENYHÍTÉS

a már bekövetkezett kár (lásd: biztosítási esemény) károsító hatásait csökkentő magatartás. Ellentétben a (lásd: kármegelőzés)-sel ez a kötelezettség szerződési kikötés nélkül is terheli a károsultat!

KÁRGYAKORISÁG

mutatószám, amely azt jelzi, hogy egy adott időszakban (általában egy év alatt) a biztosított személyek és tárgyak közül hánynál következett be (lásd: biztosítási esemény).

KÁRHÁNYAD

a biztosító díjbevételének és a kifizetett károknak egymáshoz való arányát fejezi ki. Általában szerződéstípusonként (lásd: ágazat)-onként mérik.

KÁRKORI ÉRTÉK

a biztosított vagyontárgy értéke a (lásd: biztosítási esemény) bekövetkezésekor.

KÁRMEGELŐZÉS

olyan magatartás, amely a károk (lásd: biztosítási esemény)-ek bekövetkezésének megakadályozására irányul. A kármegelőzési teendők a biztosítottat csak akkor terhelik, ha ezt a szerződésben kikötötték. Pl. a vagyonvédelmi berendezések alkalmazása a betöréskárok megelőzésére. (lásd: kárenyhítés)

KÁRMEGOSZTÁS

a károkozásért való felelősség százalékos megosztása a károkozásban részt vevők között. Ha például a bekövetkezett ütközésért „A”-t 70%-ban, „B”-t pedig 30%-ban terheli a felelősség, akkor „A” (illetőleg felelősségbiztosítója) „B” kárának 70%-át, míg a „B” részes „A” kárának 30%-át köteles megtéríteni. A közrehatási százalékok összege természetesen nem haladhatja meg a 100-at.

KÁRONSZERZÉS TILALMA

a károsultat a károkozó olyan helyzetbe köteles hozni, mintha a károkozás meg sem történt volna. A károsult nem gazdagodhat a károkozás kapcsán. Ha egy 70%-os műszaki állapotú gépkocsi totálkára esetén a károsult egy új (100%-os) autó értékét kapná, előnyösebb helyzetbe kerülne, mint a károkozás előtt. A káronszerzés tilos. A 30%-os különbözetet a károsultnak kell viselnie. (lásd: avultatás)

KÁRTALANÍTÁSI SZÁMLA

a (lásd: MABISZ) által kezelt alap a (lásd: garancia alap). Ebböl térítik meg a biztosítással nem rendelkező, gépjármű üzembentartók által okozott károkat. A számla fedezi az (lásd: ismeretlen üzembentartó) által okozott, elsősorban személyi sérüléses károkat is.

KEDVEZMÉNYEZETT

az életbiztosítási összeg felvételére jogosult, szerződésben megnevezett személy. Ez lehet maga a biztosított is (lásd: elérési biztosítás), vagy bármely személy, illetőleg; a (lásd: kötvény) bemutatója is. Ha nincs megnevezett kedvezményezett, akkor a biztosított örököse lesz a jogosult. A kedvezményezett személye a szerződés tartama alatt, írásban bármikor módosítható. (lásd: kedvezrnényezettjelölés)

KEDVEZMÉNYEZETTJELÖLÉS

az életbiztosítási szerződés megkötésnek egyik leglényegesebb mozzanata a (lásd: kedvezményezett) megnevezése. A (lásd: szerződő) nevezi meg; ha a szerződő és a (lásd: biztosított) személye nem azonos, a szerződéskötéshez, így a kedvezményezett kijelöléséhez is, szükséges a biztosított hozzájárulása. A szerződő a biztosítóhoz intézett írásbeli nyilatkozatával az eredetileg kijelölt kedvezményezett helyett más kedvezményezettet is kijelölhet.

KETTŐS BIZTOSÍTÁS

ugyanazon vagyontárgyra vagy személyre kötött, egyidejűleg fennálló, azonos kockázatokra vonatkozó két szerződés. Vagyonbiztosítás esetében a második szerződés általában (lásd: túlbiztosítás)-t okoz, és így semmissé válik.

KÉSZPÉNZDÍJAS BIZTOSÍTÁS

egyszeri díjas (lásd: időszakos biztosítás); a szerződő a szerződéskötéskor megfizeti az egész – általában rövid – tartamra szóló díjat. Ilyen például a (lásd: BBP-biztosítás) vagy a tanuló biztosítás.

KEZESI BIZTOSÍTÁS

biztosítási szerződés, amelyet a hitelfelvevő köt arra az esetre, ha fizetőképtelenség esetén nem tudna teljesíteni (törleszteni) a hitelezőnek.

KGFB

lsd. Kötelező gépjármű felelősségbiztosítás

KIEGÉSZÍTŐ BIZTOSÍTÁS

az (lásd: alapbiztosítás)-hoz kötött, további kockázatokra vonatkozó biztosítási szerződés. Ha az alapbiztosítás megszűnik, megszűnik a kiegészítő szerződés is.

KISÉLETBIZTOSÍTÁS

alacsonyabb biztosítási összegre szóló, tömeges életbiztosítás, amelynél a kockázat elbírálásához nincs szükség orvosi vizsgálatra. (lásd: nagyéletbiztosítás)

KIZÁRÁS

a (lásd: biztosítási esemény) meghatározásának módszere. Egyes kockázatokat a szerződés kizár a biztosítási fedezetből, így bekövetkezésük esetén a biztosító nem fizet, mivel a kizárt esemény – nem biztosítási esemény. Pl. a casco biztosítás térít a gépkocsi töréskára esetén, de kizárja a térítést, ha a törés versenyen, vagy arra felkészülés során következett be. A verseny közben bekövetkezett törés nem biztosítási esemény! (lásd: mentesülés)

KOCKÁZAT

a kártokozó véletlen események bekövetkezésének lehetősége. A kockázatot káresélynek is nevezzük.

KOCKÁZAT-ELBÍRÁLÁS

elemzési, értékelési folyamat, amelynek során a biztosító arról dönt, hogy az (lásd: ajánlat)-ban rögzített kockázatot elvállalja-e, illetőleg milyen (lásd: biztosítási díj)-ért vállalja.

KOCKÁZATI DÍJ

a (lásd: biztosítási díj) azon része, amely az átvállalt kockázatból származó károk fedezetéül szolgál. Ebből a díjrészből fizetik a biztosítottaknak járó szolgáltatásokat, s ebből képzik a (lásd: függő kár)-ok tartalékait is. Nettó díjnak is nevezik, mert nem tartalmazza a (lásd: vállalkozói díj) részt.

KOCKÁZATI ÉLETBIZTOSÍTÁS

meghatározott tartamra kötött életbiztosítási szerződés, amelynek alapján a biztosító csak akkor teljesít kifizetést, ha a biztosított – a tartam alatt – meghal.

KOCKÁZATKEZELÉS

döntési és cselekvési folyamat, amelynek során a személyek vagy gazdálkodók felmérik és minősítik saját kockázataikat, illetőleg védelmi eszközöket rendelnek mellé.

KOCKÁZATKIEGYENLÍTŐDÉS

mivel a kockázatok térben és időben elszórtan jelennek meg, ezek hosszú távon, és megfelelő területen ki is egyenlítődnek.

KOGENCIA

feltétlen érvényesülést kívánó szabály, amelytől nem lehet eltérni. A biztosítási szerződés vonatkozásában azt jelenti, hogy a felek a szerződésükben a Ptk. biztosításra vonatkozó szabályaitól – még egyező akarattal sem – térhetnek el. Pontosabban: az eltérésre csak akkor van lehetőség, ha az egyértelműen a (lásd: szerződő) vagy a (lásd: biztosított) érdekeit szolgálja!

KOMPOZIT BIZTOSÍTÓ

olyan biztosító, amely mind a (lásd: life ág), mind a (lásd: non life ág) művelésére jogosult. A (lásd: biztosítási törvény) 1996. január 1-jei hatálybalépése után hazánkban kompozit biztosító nem alapítható. A hatálybalépés előtt már kompozit engedéllyel rendelkező biztosítók azonban mindkét ágat tovább művelhetik.

KOREMELÉS

a kockázat-elbírálási megoldás az életbiztosításoknál, amikor a biztosító – az orvosi vizsgálat alapján – a biztosított tényleges koránál magasabb életkor figyelembevételével állapítja meg a díjat.

KORLÁTOZOTT CSELEKVŐKÉPTELENSÉG

a (lásd: cselekvőképesség) törvényi vagy bírói korlátozása. A korlátozottan cselekvőképes személy csak a mindennapi élet szokásos egyszerű ügyleteit kötheti meg törvényes képviselője nélkül. Korlátozottan cselekvőképes a kiskorú személy 12 és 18 éves kora közötti időszakban; illetőleg az is, akinek cselekvőképességét – életkortól függetlenül – ítélet korlátozza.

KÖTELEZŐ

lsd. Kötelező gépjármű felelősségbiztosítás

KÖTELEZŐ BIZTOSÍTÁS

a biztosítási szerződés megkötése mindig önkéntes. Bizonyos esetekben azonban a törvény a biztosítási szerződés megkötését utazási irodáknak is.

KÖTELEZŐ GÉPJÁRMŰ FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS

Magyarországon gépjármű – és segédmotoros kerékpár – csak akkor vehet részt a forgalomban, ha üzembentartója érvényes felelősségbiztosítással rendelkezik. A biztosítás bármelyik – ilyen üzletággal foglalkozó – biztosítónál megköthető. A szerződés megkötését a hatóságok – közülük a rendőrség – is ellenőrzi. Ha az üzembentartó a díjat nem fizeti meg, az esedékességtől számított 30. napon a szerződés automatikusan megszűnik (lásd: respiro). Az üzembentartó által okozott károkat a (lásd: Kártalanítási Számla) terhére ilyenkor is megfizeti a (lásd: MABISZ), de a kifizetett kártérítési összeget a károkozótól visszaköveteli (lásd: regressz).

KÖTVÉNY

az (lásd: ajánlat) elfogadását, és a szerződés létrejöttét igazoló okirat. (A szerződés megkötését igazoló vény! ) Nem minősül értékpapírnak, elvesztés vagy megsemmisülés esetén másolattal pótolható. Csak egyetlen esetben „viselkedik” az értékpapírokhoz hasonlóan: ha az életbiztosítás kedvezményezettje a kötvény bemutatója.

KÖTVÉNYKÖLCSÖN

az életbiztosítási szerződések alapján a biztosító által a (lásd: visszavásárlás)-i összeg erejéig nyújtott kölcsön.

KÖZLÉSI KÖTELEZETTSÉG

a biztosított, a szerződéskötéskor, a kockázatvállalás szempontjából lényeges, valamennyi körülményt köteles közölni a biztosítóval. Ezt a biztosító általában kérdőívekkel, adatlapokkal segíti. Ha a biztosított ennek a kötelezettségének nem tesz eleget, vagy valótlan tényeket közöl, a biztosító (lásd: mentesülés)-re hivatkozhat. (lásd: változásjelentési kötelezettség)

KÖZÖS KÁR

a hajózásban használatos fogalom. Olyan kár, amely a kapitány utasítására a hajónak vagy a rakománynak közös veszélytől való megmentése, illetőleg a kár enyhítése érdekében keletkezett. Ezeket a károkat az érintettek közösen, arányosan viselik.

KÖZRAKTÁRJEGY

a fogyasztási javak tárolásához kapcsolódó, hitelezési tevékenységet segítő értékpapír. A tulajdonos közraktárban helyezi el áruját, amelyről közraktárjegyet állítanak ki. Ez két részből áll: az árujegyből, amely a rendelkezési jogot testesíti meg, és a zálogjegyből, amely a felvett hitel árufedezetét igazolja. A két értékpapír egymástól függetlenül is forgalomképes, de a közraktár az árut csak a két értékpapír együttes bemutatása esetén adja ki.

KÖZVETLEN PERLÉS

felelősségbiztosítás esetén a biztosító közvetlenül a károsultnak teljesít. Ha azonban perre kerül sor, a károsultnak a károkozó ellen kell pert indítania. Egyetlen kivétel: a gépjárművek üzembentartóinak felelősségbiztosításából származó követelése esetén a biztosító közvetlenül is perelhető.

LEJÁRAT

a biztosítási szerződésben naptárilag megjelölt időpont, amikor a szerződés megszűnik, vagy a szolgáltatás esedékessé válik. Pl.: (lásd: elérési életbiztosítás).

LIFE ÁG

(lásd: életbiztosítás)

LÍZING

olyan bérbevételi, illetve bérbeadási tevékenység, amelynek során a bérlő valamely vagyontárgyat a lízingtársaságtól használat céljára, előre meghatározott időtartamra bérbe vesz. A lízingbe vevő rendszeres, a szerződésben rögzített lízingdíj fizetésére kötelezett. A futamidő után a vagyontárgy a lízingbe vevő tulajdonába megy. A lízingdíj költségként számolható el.

LLOYDS

sajátosan szervezett biztosítási piac, de gyakorlatilag nem biztosítótársaság! A szindikátusokba tömörülő name-k (nevek) a (lásd: bróker)-ek közvetítésével vállalják el a kockázatok meghatározott részét. A „nevek” csak az általuk vállalt kockázat erejéig felelnek.

MABISZ

Magyar Biztosítók Szövetsége. 1990. november 14-én alakult országos szakmai érdekképviseleti szervezet. Az érdekvédelmi tevékenységen túl egyes szakmai feladatok ellátást koordinálja (oktatás, informatika, kármegelőzés). A MABISZ kezeli a kötelező felelősségbiztosításhoz kapcsolódó (lásd: Kártalanítási Számla)-t, valamint működteti a nemzeti Zöld Kártya Büro-t. A havonta megjelenő Biztosítás Szemle című szaklap kiadója.

MAGYAR AKTUÁRIUS TÁRSASÁG (MAT)

az (lásd: aktuárius)-ok szervezete, amely 1991-ben a (lásd: MABISZ)-on belül, tagozatként alakult meg, majd 1995-ben önálló egyesületté vált. Tagjai magánszemélyek, akik aktuáriusként vagy az aktuáriusi szakmához közel álló területeken tevékenykednek a biztosítóknál, a hatóságoknál, a pénztáraknái, illetőleg a tudomány berkeiben.

MAGYAR BIZTOSÍTÁSI TANÁCS

az (lásd: ÁBIF’) tanácsadó testülete, legfeljebb 30, a magyar biztosításügyben dolgozó, kiemelkedő szaktudású személyből állhat. Tagjait a pénzügyminiszter kéri fel, határozatlan időre.

MAGYAR BALESETBIZTOSÍTÁSI ORVOSTANI TÁRSASÁG

(MÉBOT): az életbiztosítási orvostan szakértőinek 1994-ben megalakult szakmai egyesülete. Évente tart nemzetközi, tudományos kongresszusokat. Tagjain keresztül vesz részt a Nemzetközi Balesetbiztosítási Orvostani Társaság (ICLAM) munkájában. A világszervezet 1998-ban hazánkban tartja 19. kongresszusát.

MALUS

pótdíj, amelyet a biztosító akkor alkalmaz, ha ügyfele – a biztosítási időszakon belül – igénybe veszi a biztosítási szolgáltatást, pl. egy vagy több kárt okoz. A malus a következő időszak díjait növeli.

MANIPULÁCIÓ

a biztosítási szóhasználatban szakkezelést jelent, amelynek során a beérkezett (lásd: ajánlat)-ban jelzett kockázatokat a biztosító elbírálja, megállapítja a díjat, és (lásd: kötvény)-t állít ki.

MARADÉKJOGOK

olyan, az életbiztosítási szerződésekben rögzített jogosultságok, amelyek a (lásd: díjfizetés) elmaradása, illetőleg a szerződésnek a biztosítási összeg kifizetése nélküli megszűnése esetén is fennmaradnak. (lásd: visszavásárlás) (lásd: díjmentesítés)

MARADVÁNYÉRTÉK

a (lásd: totálkár)-ossá vált vagyontárgyak roncsainak, gazdaságosan már nem javítható maradványainak értéke, amelyet a (lásd: kárkori érték)-ből le kell vonni.

MAT

(lásd: Magyar Aktuárius Társaság)

MEHIB – MAGYAR EXPORTHITEL BIZTOSÍTÓ RT.

a magyar állam kizárólagos tulajdonában lévő, 1994-ben alapított biztosító részvénytársaság. Az exporthitelezés során felmerülő politikai és árfolyamkockázatok, valamint kereskedelmi kockázatok (külföldi fél nemfizetése, csődje) biztosításával foglalkozik. Székhely: 1065 Budapest, Nagymező u. 44. Telefon: 269-1197

MENTESÜLÉS

Ha a (lásd: biztosítási esemény) bekövetkezett, a biztosító csak akkor mentesülhet a fizetés alól, ha a kárt a (lásd: biztosított) vagy a (lásd: szerződő), illetőleg a közös háztartásban élő hozzátartozók szándékosan, vagy súlyosan gondatlanul okozták. A súlyos gondatlanságot megvalósító tényállásokat a szerződés rögzíti (pl. ittas vezetés). A mentesülési okot mindig a biztosítónak kell bizonyítania, arra a biztosított nem kötelezhető.

MINIMÁLIS DÍJ ELVE

a (lásd: biztosítási törvény) által rögzített szabály, amely szerint a biztosítónak legalább olyan mértékű díjat kell kalkulálnia, amely előreláthatóan fedezetet nyújt valamennyi vállalt kötelezettség teljesítésére, és a biztosító költségeire. (Nyereséget, hasznot tehát nem kötelező kalkulálni!)

MÓDOZAT

meghatározott kockázatokra kidolgozott biztosítási szerződések.

MUNKÁLTATÓI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS

a biztosítási szerződés alapján a biztosító – a munkáltató helyett – megtéríti azokat a károkat, amelyekért az (lásd: üzemi baleset), esetleg foglalkozási megbetegedés miatt felelősséggel tartozik.

MÚLÉKONY SÉRÜLÉS

olyan (általában baleseti eredetű) testi sérülés, amely maradandó egészségkárosodás nélkül gyógyul.

NAGY SZÁMOK TÖRVÉNYE

matematikai törvényszerűség, amely a biztosítás gyakorlatában azt jelenti: minél nagyobb a veszélyközösség létszáma, annál kisebb a valószínűsége annak, hogy egy meghatározott időszakon belül a vártnál több vagy kevesebb veszélyközösségi tagot ér károsodás.

NAGYÉLETBIZTOSÍTÁS

egyénileg kötött – általában nagy biztosítási összegre szóló – életbiztosítás, amelynek megkötését a biztosító orvosi vizsgálathoz, de legalább egészségügyi nyilatkozat tételéhez köti. (lásd: kiséletbiztosítás)

NEM-ÉLETBIZTOSÍTÁS

az (lásd: életbiztosítás)-i ágba nem tartozó ágazatok; pl. vagyonbiztosítás, felelősségbiztosítás.

NEM ÚJ BELÉPŐ

Ha Ön az elmúlt 2 évben bármikor rendelkezett tehergépkocsival, azaz volt kötelező biztosítás megkötése esetén a biztosító számára. Ebben az esetben a bonus fokozata a kártörténet igazolás alapján kerül megállapításra.

NEM VAGYONI KÁR

a károkozónak (felelősségbiztosítónak) a bizonyított vagyoni károkon túl a károsult nem vagyoni kárait is meg kell térítenie. Ilyen károk adódhatnak, pl. súlyos esztétikai sérülésekből, az életvitel elnehezüléséből, a hozzátartozók elvesztési miatti traumákból.

NÉPHALANDÓSÁGI TÁBLA

a népszámlálás adatai alapján összeállított (lásd: halandósági tábla). Emellett a biztosítók (lásd: select halandósági táblát)-t is készítenek.

N-N BIZTOSÍTÓ RT.

a Nationale-Nederlanden Magyarországi Biztosító Rt.-t 1991-ben holland tökével alapították, kizárólagos tulajdonosa az ING Continental Europe N.V. Jelenleg csak életbiztosítások terjesztésével foglalkozik. Székhely: 1061 Budapest, Andrássy u. 9. Telefon: 267-8900

NO FAULT

nálunk nem alkalmazott (lásd: felelősségbiztosítás)-i megoldás, amelynek alapján a károsult – személyi sérülés esetén – akkor is kártérítéshez jut, ha ő volt a felelős.

NON-LIFE ÁG

a (lásd: nem-életbiztosítás)-i ág angol elnevezése.

OBJEKTÍV FELELŐSSÉG

vétkesség nélküli felelősségi forma. Lásd még: (lásd: vétkesség), (lásd: veszélyes üzem).

OBJEKTÍV KOCKÁZAT-ELBÍRÁLÁS

a (lásd: kockázat-elbírálás) olyan módszere, amikor a biztosító tárgyi ismérvek alapján (például tűzveszélyesség foka, vagyonvédelmi berendezések minősége, az épület szerkezete és anyaga… stb.) ítéli meg kockázatának súlyosságát.

ONLINE ALKUSZ / BIZTOSÍTÁSKÖZVETÍTŐ

Olyan biztosítási alkusz, aki kizárólag az Interneten keresztül nyújt szolgáltatást az őt megbízó ügyfeleknek. Interneten nyújt segítséget a biztosítási igény megfogalmazásához (ajánlat), és a megfelelő partner (biztosító) kiválasztásához, közreműködhet a díjbeszedésben és a kárrendezésben is. Az online alkusz független; nem köthet olyan megállapodást, hogy az ajánlatokat csak egyetlen biztosítóhoz közvetíti. Az online alkusz a biztosítótól kap (jutalék)-ot.

ÖNBIZTOSÍTÁS

pontatlan szakmai zsargonszó; azt a magatartást jelzi, amikor a személy pénzeszközök, vagy áruk tartalékolásával próbálja a (lásd: kockázat)-ból eredő károkat közömbösíteni.

ÖNGONDOSKODÁS

olyan előrelátó, tervszerű emberi magatartás, amely a bizonyosan bekövetkező, vagy a váratlan események vagyoni hatásait igyekszik kiküszöbölni. Egyik eszköze a biztosítás.

ÖNRÉSZESEDÉS

a kár azon része, amelyet a szerződés alapján a biztosított magára vállal. Minél nagyobb a vállalt önrészesedés, annál alacsonyabb lesz a biztosítás díja. Fajtái: az (lásd: abszolút önrészesedés) és az (lásd: integrál önrészesedés).

PANASZÜGYINTÉZÉS

a biztosító döntései ellen reklamációt lehet benyújtani az érintett biztosítóintézethez. Valamennyi társaság önálló panasz-ügyintézési apparátust működtet. Az (lásd: ügyfél-tájékoztató) megjelöli a panaszfórumokat. Az (lásd: ÁBIF’)-nak egyedi panasz-ügyintézési jogköre nincs, de ismétlődő és alapos panaszok esetén általános érvényű hatósági döntést hozhat.

PASSZÍV VISZONTBIZTOSÍTÁS

a biztosító által elvállalt kockázatok (lásd: viszontbiztosítás)-ba adása, szétporlasztása. Nostro viszontbiztosításnak is nevezik.

PÁRHUZAMOS ÜZEMELTETŐ

Párhuzamos üzemeltetőnek általában azt kell tekinteni, aki az ajánlattétel idején már rendelkezik egy – vagy több – tehergépkocsival (így van rá kötelező biztosítása is). Párhuzamos üzemeltetés esetén az új tehergépkocsi automatikusan A0 bonus besorolásba kerül. Figyelem, párhuzamos üzemeltetés esetén a már meglévő másik tehergépkocsi felelősségbiztosítási szerződéséről kell igazolást benyújtani a biztosítónak 90 napon belül! Ennek elmulasztása azt eredményezi, hogy a szerződés automatikusan a legrosszabb (M4) bonus/malus fokozatba kerül.

PÉNZMOSÁS

az illegálisan – főleg a feketegazdaságból – származó pénzösszegek banki és biztosítási csatornákon való átfuttatása és „legalizálása”.

PREMIER RISQUE

a francia kifejezés fordítása: első kockázatra szóló biztosítás, a magyar terminológiában határösszeg-biztosításként honosodott. A biztosító a szerződésben rögzített határösszeg erejéig téríti a károkat, és nem vizsgálja az esetleges (lásd: alulbiztosítás)-t. Ha a biztosított a lakásban tartott 500 ezer forintértékű ékszereit – határösszeg biztosítással – 100 ezer forintra biztosítja, és minden ékszert ellopnak, a biztosító csak 100 ezer forintot fizet, de nem alkalmaz (lásd: pro rata) térítést.

PRO RATA

(lásd: alulbiztosítás) esetén a biztosító a kárt csak arányosan téríti meg; mégpedig olyan mértékben, ahogy a tényleges érték aránylik a biztosítási összeghez.

PROVIDENCIA OSZTRÁK-MAGYAR BIZTOSÍTÓ RT.

1989-ben alapított, (lásd: kompozit biztosító) részvénytársaság. Főrészvényesei az lakásbiztosítási és életbiztosítási állománya. Székhely: 1066 Budapest, Teréz krt. 42-44. Telefon: 269-3977

REAKTIVÁLÁS

a díjnemfizetés miatt megszűnt biztosítási szerződések – eredeti tartalommal történő – újbóli hatálybaléptetése. Feltétele általában az elmulasztott díjak pótlólagos befizetése. Csak akkor van rá lehetőség, ha a szerződésben kifejezetten kikötötték!

REGRESSZ

visszakövetelési jog. Ha a biztosító a más által a biztosítottnak okozott kárt a (lásd: direkt biztosítás) alapján megtérítette, ezt az összeget a károkozótól visszakövetelheti. Ha a károkozó ellen pert indít, az ügyfél többletigényét is érvényesíteni köteles, sőt a biztosítottat elsőbbség illeti meg, ha a befolyt összeg nem elegendő mindkettejük igényének kielégítésére. Visszakövetelési joggal élhet a biztosító a felelősségbiztosítás esetén is, ha biztosítottja szándékosan vagy súlyosan gondatlanul okozta a kárt. (A károsultat azonban mindig kártalanítani kell!)

RENDELKEZÉSI JOG

az élet- és nyugdíjbiztosítások személyi jövedelemadó-kedvezményével összefüggő fogalom. Gyakorlatilag az ügyfél által kezdeményezett szerződés megszüntetést jelenti (pl: visszavásárlás, értékesítés, díjnemfizetés miatti megszűnés). Ha erre a szerződéskötéstől számított 10 éven belül kerül sor: az adókedvezményt – pótlékokkal együtt – vissza kell fizetni.

RENDSZÁMEGYEZMÉNY

az európai országjel is, azt nem pótolja a rendszámtáblán lévő H betű!

REPONÁLÁS

az életbiztosítási (lásd: ajánlat) elbírálásnak függőben tartása. A reponálásról az ajánlattevőt írásban értesíteni kell. A reponálási tartam – általában 6 hónap – letelte után is csak akkor jöhet létre a biztosítás, ha a szerződő új ajánlatot tesz.

RESPIRO

a (lásd: biztosítás díj) esedékességétől számított időszak, amely alatt a biztosító „várja” a díjat. Elmulasztása a szerződés megszűnését eredményezi. Tartama: általában 30 nap, de a felek ennél hosszabb respiro-ban is megállapodhatnak. Rövidebben azonban nem! (lásd: kogencia)

RÉSZLEGES KÁR

a biztosított vagyontárgy olyan mértékű károsodása, amely javítással, esetleg a sérült részek pótlásával még helyreállítható, és ez mind műszakilag, mind gazdasági szempontból indokolt. Ellentéte a (lásd: totálkár).

RISK MANAGEMENT

(lásd: kockázatkezelés)

SELECT HALANDÓSÁGI TÁBLA

a biztosítók által a biztosítottakról készített (lásd: halandósági tábla). Értékei a szerződéskötést követő első 3-5 évben kedvezőbbek a (lásd: néphalandósági tábla) adatainál. Ennek oka: a biztosítók (lásd: kockázat-elbírálás)-a.

SIGNAL IDUNA BIZTOSÍTÓ ZRT.

1993-ban alapított, (lásd: kompozit biztosító) részvénytársaság, 99%-os külföldi tulajdonban. Főrészvényese a dortmundi Signal Unfallversicherung A.G. Főleg csoportos élet- és baleset-biztosításokkal foglalkozik; kompozit engedéllyel rendelkezik. Székhely: 1123 Budapest, Alkotás u. 50. B. épület, földszint, telefon: 06 1 458 4200

STORNO

(lásd: törlés)

SZABAD BIZONYÍTÁS

feltétlen érvényesülést kívánó eljárási alapelv. Azt jelenti, hogy a tények bizonyítására megkötöttség nélkül minden bizonyíték felhasználható, (tanúnyilatkozat, dokumentum, okmány, fénykép, hivatalos tudomás… stb.), természetesen csak akkor, ha tartalma valós.

SZAKMAI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS

olyan (lásd: felelősségbiztosítási szerződés), amely alapján a biztosító azokat a károkat téríti meg, amelyek a szerződésben nevesített szakma vagy hivatás (pl. orvos, gyógyszerész, könyvvizsgáló, bróker) folytatóját terhelik olyan károkozás kapcsán, ahol a felelősségük megállapítható.

SZAVATOLÓTŐKE

a biztosító saját tökéje, amely arra szolgál, hogy a biztosító akkor is eleget tudjon tenni kötelezettségeinek, ha azokra a beszedett díjak és a tartalékok nem nyújtanak fedezetet. A szavatolótőke meglétét az (lásd: ÁBIF) folyamatosan ellenőrzi.

SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

az (lásd: ajánlat) biztosító általi elfogadása. Erről a biztosító (lásd: kötvényt) állít ki. Ha az ajánlatra a biztosító 15 napon belül nem reagál, a szerződés automatikusan létrejön!

SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE

jogi tény, amely azt eredményezi, hogy a szerződés, és az abban foglalt kétoldalú kötelmek megszűnnek. A biztosítási szerződés megszűnhet: (lásd: időszakos biztosítás)-oknál a tartam lejártával; a (lásd: díjfizetés) elmulasztásával; (lásd: érdekmúlás)-sal; vagy (lásd: felmondás)-sal.

SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS

a szerződő felek egybehangzó nyilatkozatán alapuló változás, amelynek során csak a szerződés egyes részei (pl. díj) módosulnak, a többi pedig változatlan tartalommal hatályban marad. (lásd: átdolgozás)

SZERZŐDŐ

a biztosítási szerződés kulcsszereplője. ő kezdeményezi a szerződéskötést (lásd: ajánlat), ő jogosult a jognyilatkozatok tételére, és a biztosító is hozzá intézi azokat. ő köteles a díjfizetésre is. Személye gyakran egybeesik a (lásd: biztosított)-tal.

SZUBJEKTÍV KOCKÁZAT-ELBÍRÁLÁS

a (lásd: kockázat-elbírálás) olyan módszere, amikor a biztosító anyagi szempontok alapján (például: az ajánlattevő vagyoni és személyi viszonyai) mérlegeli kockázatának súlyosságát.

TARTAMENGEDMÉNY

a több évre megkötött biztosítások szerződőinek adott díjengedmény. Idő előtti megszűnés esetén a biztosító az engedményeket jogosult visszakövetelni.

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS

kötelező biztosítási forma. Az államháztartás része; nyugdíj és egészségügyi szolgáltatásokat nyújt. A magánbiztosítástól elkülönült intézményrendszere van, forrásait zömében a munkavállalók járulékfizetési kötelezettségeiből fedezik. Alapelve a szolidaritás, tényleges biztosítási jellemzőkkel nem rendelkezik; gyakorlatilag egy központi elosztórendszer.

TECHNIKAI KAMAT

számításszerű kamatláb, amelyet a biztosító az életbiztosítási díjkalkulációnál és tartalékszámításnál alkalmaz. Minimális mértékét jogszabály állapítja meg. (lásd: kamatrés)

TELÍTETTSÉG

biztosításstatisztikai alapszám, amely azt mutatja, hogy az azonos vagy hasonló kockázatoknak kitett személyek közül hány százalék rendelkezik – az adott kockázatra vonatkozó – biztosítási fedezettel.

TERMÉKFELELŐSSÉG-BIZTOSÍTÁS

olyan (lásd: felelősségbiztosítás), amely a termék előállítóját, forgalmazóját, illetőleg a szolgáltatás nyújtóját mentesíti a hibás áru vagy szolgáltatás által másnak okozott károk megtérítése alól.

TERÜLETI HATÁLY

földrajzilag, helyrajzilag vagy természetben meghatározott fogalom; a biztosítási szerződésben azt jelenti, hogy a biztosító csak a meghatározott területen bekövetkezett (lásd: biztosítási esemény)-ekre visel kockázatot. Például az autóbiztosításoknál a területi hatály: Európa, valamint Törökország kontinensen kívüli része.

TOTÁLKÁR

a biztosított vagyontárgy teljes megsemmisülése, eltűnése, vagy olyan mértékű károsodása, hogy a helyreállítás, vagy a javítás már nem gazdaságos. (lásd: maradványérték)

TÖRLÉS

a biztosítási szerződések bármely okból való megszűnése, illetőleg ezen szerződéseknek a biztosítói nyilvántartásból való kivétele. (lásd: storno)

TÖRLÉSÉRTESÍTŐ

a (lásd: törlés) tényének írásban való közlése a szerződővel. A törlésértesítő kiküldését a jogszabály nem teszi kötelezővé a biztosító számára.

TŐKÉSÍTÉS

a felelősségbiztosítás alapján folyósított járadék egyösszegű megváltása a jogosulttal kötött egyezség alapján. Az így számított töke mértéke függ a havi járadék összegétől, valamint a jogosult életkorától.

TŐZSDE

helyettesíthető tömegáruk és értékpapírok szervezett piaca, ahol a kereskedelem szervezett keretek között, meghatározott szokványok szerint történik. A tőzsdén csak tőzsdetag vehet részt; üzletet kötni csak a tőzsdetag cégek által hivatalosan felhatalmazott közvetítőn (tőzsdei bróker) keresztül lehet. Árutőzsdék és értékpapír-tőzsdék működnek.

TŐZSDEINDEX

a tőzsde összpiaci árfolyammozgását tükröző indexszám; a tőzsde általános hangulatát, tendenciáját jelzi. Az indexkosárban szereplő vállalatok piaci értékének változását tükrözi.

TULAJDONOS

A gépjármű forgalmi engedélyébe bejegyzett tulajdonosa, az a magánszemély vagy cég, aki a gépjárművet birtokolja. Amennyiben Ön a gépjárművét lízingeli vagy tartós bérletre vásárolta akkor Önnek nem mint tulajdonosnak, hanem mint a gépjármű üzembentartójának kell kötelező felelősség biztosítás kötnie, hiszen ilyen esetekben -a hitelkonstrukció függvényében- a tulajdonos rendszerint a hitelt folyósító pénzintézet.

TÚLBIZTOSÍTÁS

ha a biztosítási összeg nagyobb, mint a vagyontárgy tényeleges értéke, a biztosítási szerződésnek az a része, amely a tényleges érték fölötti összegre vonatkozik – semmis. Totálkár esetén a biztosító térítési kötelezettségének felső határa a tényleges érték lesz a (lásd: káronszerzés tilalma) miatt. Kivétel: (lásd: újérték-biztosítás).

ÚJ BELÉPŐ

Ha az elmúlt 2 évben nem rendelkezett gépjárművel, azaz nem volt kötelező biztosítás megkötés esetén és a szerződése automatikusan A0 bonus besorolásba fog kerülni.

ÚJÉRTÉK-BIZTOSÍTÁS

a (lásd: túlbiztosítás) a biztosítási szerződésben tilos; a károsult nem kaphat több térítést, mint a vagyontárgy kárkori értéke. Ez alól kivétel: amikor a biztosítás valamely vagyon várható értékére szól (pl. a növények hozama) vagy a biztosító az új állapotba való beszerzés költségeit vállalja. Ilyenkor nincs (lásd: avultatás). A lakás- és épületbiztosítások újértékre szólnak.

ÜGYFÉL-TÁJÉKOZTATÓ

a biztosító egyértelmű, részletes és közérthető írásos információja, amely a biztosító főbb adatait és a megkötendő szerződés jellemzőit tartalmazza.

ÜGYFÉLVÉDELMI ALAP

a biztosítók által létrehozott alap, amelynek az a funkciója, hogy az egyes biztosítók esetleges felszámolásakor az ügyfelek követeléseinek kielégítését segítse.

ÜGYNÖK

a biztosító megbízottjaként tevékenykedő (lásd: biztosításközvetítő). A biztosítóval létesített munkaviszony vagy megbízási szerződés alapján dolgozik. Csak az (lásd: ajánlat), illetőleg a (lásd: biztosítási díj) átvételére jogosult, a szerződés megkötésére azonban nem! Ilyen joga csak a (lásd: vezérügynök)-nek van. Megbízotti minőségben való károkozásáért a biztosító felelős.

ÜZEMBENTARTÓ

A gépjármű forgalmi engedélyébe bejegyzett üzembentartója. Rendszerint az a magánszemély vagy cég, aki a gépjárművet valóban használja és a fenntartás költségeit viseli (pl.: biztosítási díj).

ÜZEMI BALESET

a biztosítottat a foglakozása körében végzett munka közben, vagy azzal összefüggésben ért (lásd: baleset). Az üzemi balesetért a legtöbb esetben a munkáltató felelőssége állapítható meg.

VAGYONBIZTOSÍTÁS

olyan biztosítási forma, amely a biztosított vagyonában bekövetkezett kárt pótolja a szerződésben rögzített módon. Vagyonbiztosítást csak az köthet, aki a vagyontárgy megóvásában érdekelt.

VALORIZÁCIÓ

a pénz értékállandóságának változása miatt inflálódott élet- és nyugdíjbiztosítási összegek – jogszabályon alapuló – utólagos felértékelése.

VÁLLALKOZÓI DÍJ

a (lásd: biztosítási díj) azon része, amely a biztosító költségeinek a fedezetéül, valamint az üzleti nyereség forrásául szolgál. A (lásd: kockázati díj) és a vállalkozói díj összege teszi ki a bruttó díjat.

VÁLTOZÁSJELENTÉSI KÖTELEZETTSÉG

a szerződés tartalmazza azokat a lényeges körülményeket, amelyek megváltozását a biztosítónál írásban be kell jelenteni. Ennek elmulasztása később a biztosító (lásd: mentesülés)-ét eredményezheti.

VÁRAKOZÁSI IDŐ

az életbiztosítási, betegségbiztosítási szerződéseknél alkalmazott feltétel, amelynek alapján az egyes kockázatokat (halál, betegség) a biztosító csak egy későbbi időponttól vállalja (pl. hat hónap).

VÁROMÁNYFEDEZET

finanszírozási rendszer, amely a szolgáltatásokat nem a folyó bevételből fizeti (mint a jelenlegi tb-szisztéma), hanem a fedezetet így alakítja, hogy az minden időpontban forrásául szolgáljon a lehetséges szolgáltatásoknak.

VEGYES ÉLETBIZTOSÍTÁS

ötvözi a (lásd: kockázati életbiztosítás) és az (lásd: elérési életbiztosítás) elemeit. A biztosító a tartam alatt bekövetkezett halál esetén és az elérés esetén is teljesít.

VESZÉLYES ÜZEM

olyan tevékenység folytatása, amely gépek működtetése, energia, vegyi anyagok vagy sajátos technológiák stb. alkalmazása miatt az esetleges károkozás szempontjából fokozott veszéllyel jár. A fokozott veszéllyel járó tevékenység folytatója az okozott kárért (lásd: vétkesség)-re való tekintet nélkül felel.

VESZÉLYKÖZÖSSÉG

az azonos vagy hasonló kockázatoknak kitett személyek csoportja.

VESZÉLYNEM

természeti, társadalmi vagy gazdasági esemény, amely kárt, illetőleg veszteséget okozhat. Veszélynemek például: tűz, vihar, jégverés, halál, baleset, betegség, betörés stb.

VEZÉRÜGYNÖK

olyan (lásd: ügynök), akinek a biztosító teljes körű felhatalmazást adott nem csak az (lásd: ajánlat) átvételére, de a szerződés megkötésére, a (lásd: kötvény) kiállítására is.

VÉTKESSÉG

felelősségi kategória, akkor áll fenn, ha a kár okozója nem úgy járt el, ahogy az adott esetben általában elvárható.

VISZONTBIZTOSÍTÁS

a biztosító által vállalt kockázatok biztonságos kezelésének egyik módszere. A biztosító által másik biztosítóval kötött szerződés, amelyben a viszontbiztosító azt vállalja, hogy a befolyt díj egy részének átengedése fejében a károkból is részesedni fog. Különösen a nagy összegű, vagy tömeges (katasztrófakárok) kezelésére alkalmas módszer.

VISSZAVÁSÁRLÁS

az életbiztosítási szerződések – lejárat előtti – megszüntetésének egyik módszere. Ilyenkor a biztosító – a szerződésben rögzített mértékben – a (lásd: díjtartalék)-ot visszafizeti. Különösen a szerződés első éveiben előnytelen ezzel a módszerrel élni.

VISSZKERESET

a kifizetett biztosítási szolgáltatás visszakövetelése a károkozótól (lásd: regressz).

ZÁRADÉK

a típusszerződéseket kiegészítő, kétoldalú megállapodás – a biztosítási szerződés szerves része.

ZÖLD KÁRTYA

nemzetközi gépjármű-biztosítási bizonylat, amely azt igazolja, hogy az üzembentartó a hazájában olyan felelősségbiztosítással rendelkezik, amely érvényes a külföldön (Európában) okozott károkra is. A Zöld Kártyát a felelősségbiztosító – kérésre – állítja ki, és annak bemutatását a fogadó ország a határon megkövetelheti. (lásd: rendszámegyezmény) Vigyázat! Nem azonos a környezetvédelmi felülvizsgálatot igazoló ún. Zöldkártyával

Tartalomjegyzék

Tekintse meg aktuális híreinket

2024-es Lakásbiztosítási Kampány: Ne bízza a véletlenre, bízza szakértőkre!

Március 1. és április 2. között kínálkozik az a rendkívüli lehetőség, hogy lakásbiztosítását áttekintse és szükség esetén kedvezőbb feltételekkel újrakösse. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) és a Nemzetgazdasági Minisztérium kezdeményezésének köszönhetően most mindenki számára elérhetővé válik ez az opció. Miért Érdemes Élni ezzel a Lehetőséggel? Kedvezőbb díjak: A piaci verseny élénkülésével jelentős megtakarítások érhetők el.

Tovább olvas »

KÖTELEZŐ BIZTOSÍTÁS: Minden, amit 2023-ban tudni érdemes

Minden magyar autós kötelessége a kötelező gépjármű felelősségbiztosítás megkötése, azonban nem mindegy, hol kötjük meg. A piac változatossága miatt jelentős különbségek lehetnek az árakban, ami azt jelenti, hogy Ön akár több tízezer forintot is megtakaríthat évente. Cégünk segít Önnek kiválasztani, hogy melyik biztosító társaság kínálja a legkedvezőbb kötelező biztosítást az Ön számára.

Tovább olvas »

Indul a motoros szezon – Félmillió robogó nem rendelkezik érvényes biztosítással

Becslések szerint mintegy 600 ezer robogó közlekedik Magyarországon, ezek közül azonban csak minden hatodikra fizetnek rendszeresen kötelező gépjármű-felelősségbiztosítást (KGFB). Pedig a tulajdonosok mindössze évi 6-8 ezer forintos díjért kockáztatják a bírságot és egy esetleges baleset során okozott kár megfizetését – figyelmeztetnek az alkuszok.

Tovább olvas »
Scroll to Top

Központi irodánk a mai napon (2023.04.20) áramkiamaradás miatt ZÁRVA TART!

A weboldalon sütiket használunk annak érdekében, hogy igényeinek megfelelő szolgáltatásokat nyújthassunk, illetve releváns hirdetéseket jeleníthessünk meg. Tudjon meg többet​