fbpx

Adatvédelmi irányelvek

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A Gyémánt Ház Kft. ezúton tájékoztatja az érintetteket az adatok kezelésével kapcsolatos tudnivalókról, különösen az adatkezelések céljáról, jogalapjáról és az adatkezelések időtartamáról.

 1. Adatkezelő és a személyes adatok

Az adatkezelő meghatározza a személyes adatok kezelésének célját és eszközeit. A jelen esetben az adatok kezelője a Gyémánt Ház Kft. (székhelye: 4535 Nyíribrony, Fő utca 192., cégjegyzékszáma: 15 09 061864, adószáma: 11242800-1-15, nyilvántartja: a Nyíregyházi Törvényszék Cégbírósága, a továbbiakban: „Adatkezelő” vagy „Társaság”)

Személyes adat minden olyan információ, ami azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozik.

 1. Adatok megszerzése

Az üzleti kapcsolat során különböző módokon juthatunk az Ön személyes adataihoz, elsősorban az alábbi módokon:

 • Szerződéskötés, szolgáltatásaink igénybevétele során
 • Személyes, telefonos, vagy elektronikus érdeklődés vagy kapcsolatfelvétel esetén
 • Direkt marketing megkeresésekre vonatkozó hozzájárulásával
 • Nyilvánosan elérhető adatbázisokból vagy más forrásokból (pl. cégjegyzéki adatok)
 • Az általunk üzemeltetett honlapok böngészése esetén log file-ok vagy cookie-k útján
 1. Adatok tárolása

Személyes adatait elektronikusan alapvetően a saját, vagy a megbízásunkból harmadik személyek által üzemeltetett szervereken tároljuk, papír alapon pedig székhelyünkön és telephelyeinken.

 1. Adatbiztonság

Az Ön által szolgáltatott adatokat biztonságosan őrizzük, műszaki, fizikai, adminisztratív és informatikai eszközök használatával óvintézkedéseket teszünk azok védelme érdekében, hogy megakadályozzuk azok elvesztését, illetéktelen felhasználását vagy módosítását. Azon szerződéses partnereink, akik a velünk fennálló üzleti kapcsolataik alapján – az ebben a tájékoztatóban írt módon – hozzáférhetnek személyes adatokhoz, szerződéses kötelezettséget vállalnak ezek titokban tartására és az adatkezelés célján kívüli egyéb célokra nem használhatják fel azokat.

 1. Érintettek jogai

A GDPR (azaz az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete) illetve a magyar adatvédelmi törvény (rövidítve Infotv., azaz az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény) az alábbi jogokat biztosítja az érintettek részére:

 1. A hozzáférés joga: 
  Ez lényegében tájékoztatást jelent arról, hogy milyen adatokat, miért és hogyan kezelünk Önről. Ön jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon tőlünk arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy magukhoz a személyes adatokhoz és a kezelésükkel kapcsolatos valamennyi lényeges információhoz hozzáférést kapjon. Ön továbbá jogosult arra, hogy másolatot kapjon a kezelt személyes adatokból. A másolat készítése első alkalommal ingyenes, a további másolatokért az adminisztratív költségeinken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthatunk fel, ha az adatkérés terjedelme miatt ez indokolt. Ha elektronikus úton nyújtott be kérelmet, joga van ahhoz, hogy az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kapja meg (pl. PDF vagy Word dokumentumként).

 2. A helyesbítés joga:

  Ön jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül helyesbítsük az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Szükség esetén kérheti továbbá a hiányos személyes adatok kiegészítését.

 3. A hozzájárulás visszavonásának joga / törlés joga:
  Ha a kérdéses adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapszik, akkor Önnek joga van arra, hogy bármikor visszavonja azt és arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül töröljük az Önre vonatkozó személyes adatokat. Ez a jogosultság nem vonatkozik olyan adatkezelésekre, amik nem az Ön hozzájárulásán alapulnak. Az adatkezelések jogalapját lentebb minden esetben feltüntetjük.

 4.  Az adatkezelés korlátozásához való jog
  Ön jogosult arra, hogy kérésére korlátozzuk az adatkezelést. Ez azt jelenti, hogy a korlátozott adatokat csak tárolhatjuk, de más módon csak az Ön hozzájárulásával vagy egyes törvényi esetekben használhatjuk fel. Az adatkezelés korlátozását többek közt akkor kérheti, ha vitatja az adatok pontosságát és kéri ezek ellenőrzését, vagy ha jogellenesnek tartja az adatkezelésünket, de Ön ellenzi az adatok törlését és e helyett a kezelés korlátozását kéri.

 5. Adathordozhatósághoz való jog
  Ha a kérdéses adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapszik, vagy szerződés teljesítésével függ össze, Ön jogosult arra, hogy az adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható (pl. PDF vagy Word) formátumban megkapja és ezeket egy másik adatkezelőnek továbbítsa. Ön továbbá jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.
 6. A tiltakozás joga
  Ha az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon az adatkezelés ellen. Ekkor az adatokat nem kezelhetjük tovább, kivéve, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 7. Panasztétel joga
  Ha az Ön megítélése szerint a személyes adatok kezelése megsérti a GDPR-t vagy más adatvédelmi jogszabályt, javasoljuk, hogy elsőként velünk lépjen kapcsolatba annak érdekében, hogy felvetését minél gyorsabban és hatékonyabban megválaszolhassuk.

  Amennyiben nem kíván velünk kapcsolatba lépni, sérelem esetén panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál. A Hatóság elérhetősége:
  Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
  Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
  Telefon: (06-1) 391-1400
  E-mail: [email protected]
  Honlap: http://www.naih.hu

EGYES ADATKEZELÉSEK 

 • Független biztosításközvetítői (alkuszi) tevékenységből következő adatkezelés célja és jogalapja

A Társaság biztosítási alkuszként a Bit. (azaz biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény) 406. § (1) bekezdése alapján köteles a lebonyolított biztosítási ügyletekről a Bit. 379–381. § szabályainak betartásával egyedi azonosításra alkalmas nyilvántartást vezetni. Az alkuszi megbízás felvétele, illetve a biztosítási szerződés megkötése és a megbízás során kifejtett tevékenységgel összefüggésben keletkezett adatok esetén az adatkezelés célja az alkuszi megbízás és meghatalmazás, illetve a biztosítási szerződés megkötése, fenntartása, módosítása, megszüntetés, esetleges gondozásba vétele. Az alkuszi megbízással összefüggésben kezelt adatok köre: a megbízó ügyfél személyes azonosító adatai (neve, születési neve, anyja neve, születési helye és ideje, állandó lakcíme, levelezési címe, e-mail címe, telefonszáma, állampolgársága, személyi igazolványa száma). A megkötni kezdeményezett biztosítási szerződés díjkalkulációja és megrendelése során a Társaság miden olyan körülményre, személyes adatra vonatkozóan kérdést tesz fel, amely az adott biztosítási termék díjának összehasonlításához, illetve a választott biztosító által az ajánlattételhez szükséges (pl. gépjármű adatok, bankszámlaszám, kártörténeti adatok, gyermekek születési adata, biztosított személyek személyes adatai, egyéb, a biztosítók díjtarifáiban kedvezményre vagy pótdíjazásra vonatkozó feltételek megfelelését alátámasztó adatok). Ezen adatok köre az összehasonlított biztosítási termékek feltételrendszere és a biztosítók által a szerződés megkötésekor támasztott adatigényére, továbbá a biztosítási alkuszi megbízással összefüggésben, annak teljesítésével során esetlegesen keletkezett és nyilvántartott adatokra figyelemmel folyamatosan változik.

Mivel az egyes biztosítók által kért adatkörök eltérnek, és folyamatosan változnak, ezért a kezelt adatkör pontos meghatározása nem lehetséges. A Társaság törekszik arra, hogy minden esetben kizárólag olyan adatokat kérjen az érintettektől, amelyek feltétlenül szükségesek a biztosítás kiválasztásához és megkötéséhez, ennek érdekében az adatkört folyamatosan aktualizálja, a biztosítók tájékoztatása alapján.

Társaságunk adatkezelése a szerződéses viszony létrehozása érdekében szükséges és a Bit. rendelkezésén alapuló kötelező törvényi adatkezelés. A Társaság a személyes adatokat a biztosítási, illetve a megbízási jogviszony fennállásának idején, valamint azon időtartam alatt kezelheti, ameddig a biztosítási, illetve a megbízási jogviszonnyal kapcsolatban igény érvényesíthető. A létre nem jött biztosítási szerződéssel kapcsolatos személyes adatokat kezelhet, ameddig a szerződés létrejöttének meghiúsulásával kapcsolatban igény érvényesíthető.

A biztosítási szerződés megkötésével, nyilvántartásával, valamint a biztosítási szolgáltatással összefüggésben keletkezett, számviteli bizonylatnak minősülő dokumentumokat Társaságunk az Sztv. 169. §-a alapján 8 évig őrzi meg.

 • A honlap látogatásával összefüggő adatkezelés

A Társaságunk által üzemeltett https://www.gyemanthaz.hu/ honlapon bárki számára hozzáférhetően közzétett információk megtekintéséhez személyes adatok megadása nem szükséges. Társaságunk a honlap látogatóiról automatikusan az alábbi adatokat kapja: a látogató IP-címe, a látogatás időpontja, a weboldalon megtekintett aloldalak és tartalmak.

Társaságunk a honlapokon „cookie”-kat (sütiket) használ, és igénybe veszi:

 • Google Analytics szolgáltatásait. A sütik a honlap használatával kapcsolatos információkat őriznek meg. A sütikben tárolt adatok kezelésének célja a felhasználói élmény növelése és a honlap online szolgáltatásainak fejlesztése. A honlapon használt sütik személy szerinti beazonosításra alkalmas információt nem tárolnak. A böngészőben az érintettnek lehetősége van megtiltania a sütik tárolását (további információ: https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=hu) A honlap látogatása során a számítógépre elhelyezett sütiket a felhasználó a saját számítógépéről bármikor eltávolíthatja, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. 
 • Facebook szolgáltatásait. A Facebook-Pixel segítségével lehet követni a felhasználó által definiált célcsoportokat és konverziós eseményeket. Így egy oldal számára több módosított eseményt lehet küldeni és a hivatkozás-URL segítségével további adatokat lehet megszerezni. Ezen belül lehet meghatározott cselekvési mintákat rögzíteni és elemezni, ami lehetővé teszi, hogy visszamenőleg részletesen következtessünk a reklám hatékonyságára és a megszólított felhasználói körre, így járulva hozzá a saját hirdetések optimalizálásához és vonzóbb kialakításához. Tárolási időtartam: az (ideiglenes) kapcsolati (session) sütik a kapcsolat befejezésekor lejárnak. A tartós (permanent) sütik hosszabb tárolási időtartamúak. (Az összes adat anonim, illetve anonimmá tett, ami azt jelenti, hogy mi nem látjuk az egyes felhasználók személyes adatait. Ezeket az adatokat azonban a Facebook tárolja és feldolgozza, amelyről ismereteink jelen állásának megfelelően tájékoztatjuk Önt. A Facebook ezeket az adatokat összekötheti az Ön Facebook felhasználói fiókjával és felhasználhatja saját reklámcéljaira, a Facebook adat-felhasználási irányelvének megfelelően. Ön megengedheti a Facebook, illetve annak partnerei számára a reklámok megjelenítését a Facebookon és azon kívül.) További információ: facebook.com/policy.php

A honlapon végzett díjkalkulációval kapcsolatos adatkezelés

A honlapon végzett (díj)kalkuláció során a kitöltendő mezőkben rögzített adatokat Társaságunk egyfelől a (díj)kalkuláció elkészítése, másfelől a biztosítási szerződések közvetítésével és nyilvántartásával kapcsolatos célból kezeli. Az adatszolgáltatás önkéntes, az adatkezeléshez történő hozzájárulást a díjkalkulálással megadottnak tekintjük.

 • Közvetlen üzletszerzési célú adatkezelés

Társaságunk közvetlen üzletszerzési (direkt marketing) tevékenységének minősül minden olyan közvetlen megkeresés módszerével végzett tájékoztató tevékenységeknek az összessége, amelyeknek célja termékek vagy szolgáltatások értékesítésével, szolgáltatásával vagy eladásösztönzése a fogyasztók vagy kereskedelmi partnerek részére.

Ilyen célú adatkezeléseket Társaságunk különösen elektronikus formátumú hírlevelek küldése keretében végez. A Társaságunk által a közvetlen üzletszerzési céllal kezelt adatok köre különösen: név, telefonszám, e-mail cím. Az adatok kezelésének a célja az, hogy Társaságunk az érintett felé üzletszerzési célú megkereséseket kezdeményezhessen elektronikus levelezés, vagy azzal egyenértékű más egyéni kommunikációs eszköz útján, illetve, hogy az érintett részére gazdasági reklámot küldjön. A kezelt adatok, információk körét az adatok felvételére szolgáló, az adott direkt marketing célú tevékenységhez rendszeresített elektronikus nyilatkozatok tartalmazzák. Az adatok kezelése az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul. A hozzájárulás megadása az adatok felvételekor történik. Az adatok felvételét a Társaságunk a vele szerződéses kapcsolatban álló közvetítők útján is lebonyolíthatja.

Közvetlen üzletszerzési céllal felvett adatokat Társaságunk az érintett hozzájárulásának a visszavonásáig kezeli. A hozzájáruló nyilatkozat visszavonására, továbbá a reklámok közvetlen megkeresés módszerével történő küldésének a megtiltására az érintettnek bármikor, indokolás nélkül, ingyenesen joga van. Érintett részére a hozzájárulása visszavonását a Társaság a marketing céllal küldött elektronikus levélben elhelyezett linken keresztül is biztosítja.

 • Álláshirdetésekre jelentkezők adatainak a kezelése

Társaságunk a hozzá közvetlenül vagy munkaerő közvetítőn keresztül beérkezett önéletrajzokban és a csatolt egyéb dokumentumokban szereplő személyes adatokat abból a célból kezeli, hogy az érintettet a végzettségének és érdeklődési körének leginkább megfelelő álláslehetőségekről értesítse, az érintettel időpontot egyeztessen, és a kiválasztást lebonyolítsa. Ezen adatkezelések az érintett önkéntes hozzájárulásán alapulnak, amely hozzájárulást az érintett az önéletrajzának és az ehhez kapcsolódó dokumentumoknak a megküldésével adja meg.

 • Pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzése érdekében végzett adatkezelés

A Társaság a Pmt. (azaz a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény) 7. §-a alapján elvégzi az ügyfelek azonosítását, továbbá a jogszabályban meghatározott esetekben és módon adatot szolgáltat harmadik személy, hatóság részére. Az ilyen adatkezelés jogszabályon alapuló adatkezelés, és a Társaság a birtokába jutott személyes adatokat az üzleti kapcsolat megszűnésétől, illetve az ügyleti megbízás teljesítéséről számított nyolc évig jogosult kezelni. A Társaság az azonosítás alapján az alábbi adatokat köteles rögzíteni: családi és utónév, születési családi és utónév, állampolgárság, születési hely és idő, anyja születési neve, lakcíme (ennek hiányában tartózkodási helye), azonosítási okmány típusa és száma.

 

Scroll to Top

Központi irodánk a mai napon (2023.04.20) áramkiamaradás miatt ZÁRVA TART!

A weboldalon sütiket használunk annak érdekében, hogy igényeinek megfelelő szolgáltatásokat nyújthassunk, illetve releváns hirdetéseket jeleníthessünk meg. Tudjon meg többet​